120 kvinnokrav den 8 mars

Inför könskvotering, stoppa upphandlingen av kvinnojourer, ta bort böter ur straffskalan för sexköp. Det är några av de mest radikala kraven som Sveriges Kvinnolobby med ett 20-tal kvinnoorganisationer framför den 8 mars, Internationella Kvinnodagen.

Samma dag släpps rapporten ”Kvinnor i Sverige 2021” som sägs visa att ”ojämställdheten är bestående, att kvinnors liv har försämrats på en rad områden de senaste fem åren och att regeringen saknar politik för att bryta utvecklingen.”

OFFENTLIGA AFFÄRER har läst rapporten som även presenteras på DN-debatt samma dag. ”Den feministiska regeringen har inte förbättrat kvinnors liv”, heter det i morgontidningen.

Ingen vinstaffär
Under rubriken Sätt stopp för upphandlingen av kvinnojourer menar de som ligger bakom rapporten att mäns våld mot kvinnor ”inte ska vara en vinstaffär för privata företag”.

De tycker att ideella och icke-vinstdrivande kvinnojourer ska undantas från upphandling i Lagen om offentlig upphandling, samt att ideella offentliga partnerskap, IOP, ska främjas.

En annan rubrik i rapporten är Inför könskvotering i näringslivet. ”Börsbolag som har mer än 60 procent män i sina styrelser bör åläggas en sanktionsavgift. Sverige bör stödja EU-direktivet om könsbalans i bolagsstyrelser”, skriver rapportförfattarna.

Elektronisk övervakning
När det gäller kontaktförbudet vill kvinnoorganisationerna skärpa lagen och ta bort böter ur straffskalan samt slopa väsentlighetskravet. ”Ge myndigheter befogenhet att tillämpa akuta skyddsåtgärder i kombination med elektronisk övervakning och ta bort möjligheten till undantag från kontaktförbud”, skriver de.

Organisationerna bakom rapporten vill också begränsa spridningen av pornografi. De anser att en utredning bör tillsättas för att undersöka hur lagen om olaga våldsskildring kan användas i fråga om nätpornografi och föreslå ny lagstiftning där det behövs. Utredningen bör även utreda skadeverkningarna för tjejer och kvinnor som utnyttjas i pornografi och hur deras skydd kan stärkas.

Lag mot reklam
Bland de 120 kraven finns även begränsningar av yttrandefriheten på reklamområdet. Kvinnoorganisationerna vill se ”lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och sexualisering av det offentliga rummet”. Allmänheten ska informeras tydligt om möjligheten att anmäla reklam så att lagstiftningen efterföljs. Lagen ska även omfatta reklam som publiceras i digitala kanaler, menar de.

Enbart fängelse för sexköp
Ta bort böter ur straffskalan för sexköp är ett annat krav. ”Det ska inte vara möjligt att köpa sig fri från sexköpsbrott”, förtydligas det. Dessutom ska sexköp utomlands kriminaliseras. ”Svenskar ska inte kränka kvinnors mänskliga rättigheter i Sverige, och inte heller i andra delar av världen”, formuleras det. Rapportens författare önskar också att ”kopplingen mellan pornografi och prostitution” tydliggörs.

Dessutom anser de 20 organisationerna att det bör vara förbjudet att tjäna pengar på kommersiell sexualiserad exploatering oavsett om det sker offline eller online. ”En utredning bör undersöka hur sexuell posering framför webbkamera mot ersättning och pornografi mot ersättning omfattas av sexköpslagen”, skriver de.

”Kvinnor inga behållare”
Slutligen vill de se ett förbud mot ”kommersiell handel med surrogatmoderskap”. I rapporten heter det att svenskar inte ska tillåtas att utnyttja ekonomiskt utsatta kvinnor i andra länder för att bära och föda barn. ”Kvinnor är inga behållare. Barn är inga handelsvaror”, fastslår de.

Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck, lyder en rubrik bland kraven. Organisationerna vill att  resurser för återkommande informations- och attitydförändrande insatser gentemot barn och unga samt föräldrastödsprogram ska öronmärkas. De vill även öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck inom rättsväsendet.

Hedersrelaterat våld
Domstolar bör upprätta listor över och använda sakkunniga i fråga om hedersrelaterat våld och förtryck, heter det. Datainsamlingen bör förbättras, liksom kartläggning och statistik. Genomför Regelbundna kartläggningar av förekomsten av barn- och tvångsäktenskap samt andra former av hedersrelaterat våld och förtryck bör genomföras. Dessa frågor bör integreras i andra återkommande medborgarundersökningar som riktar sig till unga. Samhället bör också öka informationen om rättigheter vid giftermål och skilsmässa samt koppla juridisk rådgivning till exempelvis Barnavårdscentralen, BVC, Mödravårdscentralen MVC och Svenska för invandrare, SFI.

Läs hela rapporten här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *