Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Utsatta människor behöver snabbt stöd. Det är därför positivt att väntetiderna på socialkontoren är fortsatt korta och att samverkan med andra myndigheter prioriteras.
I samverkan med SKL publicerar Socialstyrelsen rapporten Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd. Rapporten innehåller data och enkätsvar från landets kommuner.
Flera områden visar på positiva resultat. Bland annat har många kommuner fortsatt korta väntetider för nybesök. Drygt nio av tio kommuner erbjuder ett personligt besök senast inom två veckor efter att en första kontakt är tagen. Och allt fler kommuner har rutiner för samverkan med andra myndigheter, särskilt med Arbetsförmedlingen och öppenpsykiatrin.
– Bra service som korta väntetider för nybesök och att socialkontoren har god dialog med andra myndigheter underlättar för medborgare för att komma vidare i ett utsatt läge, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.
Regelbunden uppföljning viktigt
Många kommuner behöver bli bättre på att följa upp bidragstagarnas handlingsplaner och att göra brukarundersökningar. Mindre än hälften av kommunerna uppger att de alltid följer upp handlingsplanen minst var tredje månad.
– Att socialtjänsten regelbundet följer upp hur det går för varje bidragstagare är en framgångsfaktor för att förebygga och bryta ett beroende av ekonomsikt bistånd, säger Håkan Sörman.

Några fakta från rapporten

– Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd – cirka 70 000 individer – är på samma nivå som föregående år men har gått ner något de senaste åren (8,0 procent 2014, andelen var 8,8 procent år 2011).
– Andelen biståndsmottagare i befolkningen – drygt 414 000 vuxna och barn – har gått upp något jämfört med föregående år, från 4,3 till 4,4 procent. Under 2011-2014 har dock andelen biståndsmottagare varit relativt oförändrand över tid.
– Det finns stora skillnader mellan landets kommuner (mellan 0,5 – 18,8 procent). Några stadsdelar i storstäderna har den största andelen biståndsmottagare.
– Andelen som får ekonomiskt bistånd en längre tid (minst 27 månader under tre år) har ökat de senaste fyra åren, från 18,6  till 23,7 procent av biståndsmottagarna. Det är drygt 20 000 fler individer. Det visar på en utsatt situation för en stor grupp individer. Det skapar också svårigheter för kommunerna eftersom ekonomiskt bistånd inte är tänkt som en långvarig försörjning.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *