200 miljoner på kvalitetsregister

Regeringen och landstingen satsar över 200 miljoner redan under nästa år för att utveckla de Nationella Kvalitetsregistren.

Pressmeddelande

– Patienterna är de största vinnarna. En utveckling av kvalitetsregistren ger Sverige ett unikt stöd för en bättre vård, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbundna uppgifter om problem/diagnos, insatta åtgärder, och resultat. Därmed blir det möjligt att se hur det går för patienten/brukaren, inte bara ur sjukvårdens perspektiv utan även individens. Det blir tydligt vilka behandlingar som ger bäst resultat och det blir möjligt att utveckla vårdens kvalitet.

Det är vårdpersonalens engagemang i uppbyggnaden av kvalitetsregisten som medfört att kvalitetsregistren blivit så pass utbyggda och framstående som de är i jämförelse med andra länder. Mycket av arbetet har skett ideellt, eller med begränsat stöd.

För att i högre grad kunna realisera det värde som kvalitetsregistren kan bidra till för patienterna krävs en starkare stödstruktur i form av en ökad finansiering av kvalitetsregisterarbetet och av en infrastruktur som underlättar och samordnar bland annat teknik, informatik, juridik och datakvalitet.

– Det är viktigt att både patienter och inrapporterande vård- och omsorgspersonal ska känna sig trygga i att inga uppgifter kan komma på villovägar. Patienterna och vårdtagarnas integritet har ett starkt skydd och den nya satsningen kommer att ge tydligare rutiner för hur känsliga uppgifter får hanteras så att patientens integritet säkras, säger Anders Knape.

Satsningen startar 2012 och är tänkt att sträcka sig åtminstone fem år framåt i tiden. Finansieringen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse, att riksdagen godkänner budgetpropositionen för respektive år samt att landsting/regioner i budgetbeslut för respektive år fullföljer sin del av finansieringen.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *