200 paragrafer krångel

Det är slöseri med skattemedel när potentiellt mycket lämpliga leverantörer tvingas dra sig ur en upphandling av närmast administrativa skäl, skriver Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren och lämnar sina synpunkter på vad som behöver förändras i lagen om offentlig upphandling.

Varje år sker det offentlig upphandling för cirka 500 miljarder kronor i Sverige. Enbart Göteborgs Stads Upphandlingsbolag upphandlar varor och tjänster för 3 miljarder per år. En svindlande summa för de flesta av Handelskammarens medlemsföretag. Självklart vill de också vara med och dela på kakan, men för många utgör lagen om offentlig upphandling ett hinder.

Krångligt och onödigt dyrt
Lagen om offentlig upphandling (LOU) behövs för att stävja svågerpolitik. Men samtidigt måste det drygt 200 paragraf tunga regelverket ses över. Reglerna är krångliga och medför onödigt dyr administration för både upphandlare och leverantör.

Att direktupphandlingsgränsen måste höjas är de flesta överens om. Dessutom bör möjligheten till trefaldig överprövning ses över då den ofta leder till förseningar och dyrbara processer för alla parter. Inte minst i takt med att fler och fler leverantörer använder sin rätt och begär överprövning finns det anledning att se över reglerna kring detta.

Handelskammaren tycker också att de vanligtvis tuffa kraven på certifiering av exempelvis miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem kan ifrågasättas. Syftet med de tuffa kraven är gott men konsekvensen blir många gånger att mindre företag inte har råd med den dyra certifieringen och därmed tvingas avstå från att delta i upphandlingen. Det är slöseri med skattemedel när potentiellt mycket lämpliga leverantörer tvingas dra sig ur en upphandling av närmast administrativa skäl.

Företagen är inte nöjda
Det krävs också bättre kunskap om LOU hos myndigheter, kommuner och landsting. I synnerhet gäller det i kommunerna. Många företag drabbas av att kommunen köper direkt av sin leverantör istället för att upphandla.

Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatundersökning visar med all tydlighet att företagarna inte är nöjda med kommunernas sätt att sköta sina upphandlingar. Inte en enda kommun får betyget ”godtagbart”. Till företagarnas missnöje med kommunerna bidrar också en känsla av stelbenthet och avsaknad av kundperspektiv från myndighetsutövarnas sida.

Men kanske finns det en koppling mellan de två problemen. Ju mindre kunskap och erfarenhet myndighetsutövaren har, desto lättare är det att gömma sig bakom någon av LOU:s 200 paragrafer istället för att anamma ett perspektiv där kunderna och i förlängningen skattebetalarna sätts i fokus.

Individer viktigare än paragrafer
Med eller utan förändringar av LOU förblir individerna viktigare än paragraferna. Dialog är därför grunden för att skapa goda affärer, vilket ju är syftet med offentliga upphandlingar.

Det är till exempel viktigt att upphandlande myndighet bjuder in till dialog med de leverantörer vars anbud inte antogs och berättar varför. Det borde rimligen minska antalet överprövningar och öka chansen att leverantören återkommer i framtida upphandlingar.

Som en bekräftelse på vår övertygelse om mötets och dialogens betydelse arrangerar Handelskammaren Västsvenska Upphandlingsdagen tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Där träffas och nätverkar leverantörer, specialister och representanter från upphandlarsidan.

Johan Trouvé
Vd Västsvenska Handelskammaren

0 thoughts on “200 paragrafer krångel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *