21 läns­styrelser bör minskas till 11

Utredningen som tittat på styrningen av dagens länsstyrelser är klar och titeln på betänkandet ger en fingervisning om vikten av förslagen: Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform.

Utredare Mats Sjöstrand överlämnade betänkadet till statsrådet Stefan Attefall i morse. I betänkandet föreslås att dagens 21 länsstyrelser läggs samman till 11.

Bakgrunden till förslaget är främst att ett antal av dagens länsstyrelser har för små verksamhetsvolymer för att kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt och med hög kvalitet. Ett annat skäl är brister vad gäller enhetligheten mellan länsstyrelserna.

Förslaget innebär ingen ändring av antalet län eller länens namn. En länsstyrelses verksamhet kan omfatta ett eller flera län. Tanken är att de nya länsstyrelserna ska ha kontor i samtliga län.

Enligt förslaget ska sammanläggningarna av länsstyrelserna genomföras den 1 januari 2015.

– Färre och större länsstyrelser ger bättre förutsättningar för en effektiv verksamhet. Ärendehanteringen och tillsynen blir mer enhetlig över landet och rättsäkerheten stärks. Alternativet är att skattebetalarna ska tillföra dagens länsstyrelser drygt 300 miljoner kronor årligen för att en acceptabel kvalitet ska kunna uppnås i alla delar av verksamheten, säger utredaren Mats Sjöstrand.

I betänkandet föreslås vidare att länsstyrelsernas uppdrag förtydligas och att verksamheterna inom områdena samhällsplanering samt samhällsskydd och krisberedskap förstärks kraftigt.

Uppgifter tas bort och läggs till
För att renodla och tydliggöra länsstyrelsernas uppdrag föreslås även att ett antal uppgifter flyttas från länsstyrelserna till andra myndigheter. Det gäller bland annat frågor om lönegaranti, lotterier och medborgarskap.

Förslag till ny indelning och sätesorter:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Sätesort: Luleå

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sätesort: Umeå

Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrlands län
Sätesort: Östersund

Länsstyrelsen i Dalarna och Gävleborgs län
Sätesort: Falun

Länsstyrelsen i Värmlands och Örebro län
Sätesort: Örebro

Länsstyrelsen i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län Sätesort: Uppsala

Länsstyrelsen i Stockholms och Gotlands län
Sätesort: Stockholm

Länsstyrelsen i Västra Götalands och Hallands län
Sätesort: Göteborg

Länsstyrelsen i Jönköpings och Östergötlands län
Sätesort: Linköping

Länsstyrelsen i Kalmar och Kronobergs län
Sätesort: Växjö

Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge län
Sätesort: Malmö

(SOU 2012:81)

Vidare föreslår utredningen att Skogsstyrelsens regionala verksamhet ska flyttas till de nya länsstyrelserna. Ändringar föreslås också vad gäller styrning och finansiering av länsstyrelserna.

För att underlätta samverkan på den regionala nivån föreslår utredningen också att Trafikverket, Lantmäteriet, Polisen, Säkerhetspolisen, Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen, den nya Inspektionen för vård och omsorg samt strukturfonderna ska ha samma regionala indelning i sju områden. Den nya statliga indelningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

– På det här sättet lägger vi en grund som framöver kan användas som utgångspunkt vid förändringar av statliga myndigheter, säger Mats Sjöstrand.

Ytterligare en fråga som tas upp i betänkandet är det regionala utvecklingsansvaret. I dag utövas detta av landsting, kommunala samverkansorgan eller länsstyrelse. Utredningen har funnit vissa brister vad gäller samverkansorganen och föreslår därför att dessa avvecklas. Ansvaret för regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastruktur ska som huvudregel flyttas till landstingen.

Källa: Statens offentliga utredningar (SOU 2012:81)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *