Är det låga anbudet seriöst?

Emellanåt får upphandlare in anbud som ligger anmärkningsvärt lågt i pris i förhållande till marknaden. Upphandlingsbolaget i Göteborg förkastade nyligen en anbud enligt bedömningen att de erbjudna priserna var onormalt låga. Ärendet prövas nu i rätten, och Konkurrensverket skriver i ett yttrande att anbudsgivaren bör bevisa att ett lågt anbud är seriöst.

I ett yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg framhåller Konkurrensverket att anbudsgivaren är den som ska kunna bevisa att ett lågt anbud är seriöst. Ärendet gäller överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.

Göteborgs Stads Upphandlings AB (Upphandlingsbolaget) har beslutat att förkasta fem byggföretags anbud i en upphandling på grund av att Upphandlingsbolaget bedömde de erbjudna priserna som onormalt låga. Fyra av företagen har begärt överprövning hos förvaltningsrätten.

I yttrandet betonar Konkurrensverket att en upphandlande myndighet inte i något fall är skyldig att förkasta onormalt låga anbud, utan att detta endast är en möjlighet som upphandlande myndigheter har.

Om ett anbud förkastas för att den upphandlande myndigheten anser att det är onormalt lågt, är det enligt Konkurrensverkets bedömning myndigheten som har bevisbördan för att anbudet som sådant kan betraktas som lågt. Den upphandlande myndigheten måste också kunna bevisa att anbudsgivaren har fått tillfälle att förklara det låga anbudspriset innan anbudet förkastas.

Enligt Konkurrensverket är det däremot anbudsgivaren som har bevisbördan för att ett lågt anbud är seriöst och inte kan betraktas som onormalt lågt i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling.

Av yttrandet framgår även Konkurrensverkets syn på hur en förvaltningsdomstol bör utforma beslut om rättelse i mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling. Hur de olika ansökningarna om överprövning ska bedömas i de enskilda fallen har Konkurrensverket inte tagit ställning till.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *