Är det möjligt att avskaffa LOU?

Juridikprofessor Christine Ramberg har under 2010 pratat om möjligheten att på försök avskaffa LOU. Vi frågar vår expertpanel om det är en möjlighet.

Är det möjligt att avskaffa LOU?

Det behövs regelverk inom många områden däribland offentlig upphandling. Det är bra att upphandlande myndigheter gör på samma sätt; så som att man alltid annonserar en upphandling, att man skriftligen redogör för hur utvärderingen gått till, att upphandlingen ska ligga ute viss tid, avtalsspärren samt möjligheten till överprövning m.m. Om LOU skulle avskaffas av någon anledning måste vi ändå ha ett regelverk.
Ann Linde Koolman, upphandlingschef Alingsås kommun

Klart att det är möjligt, det gick ju att göra upphandling innan LOU. Se också på näringslivet, de klarar att göra upphandlingar och inköp utan den. Det finns andra lagar än LOU som reglerar affärsverksamhet, vilka jag uppfattar fungerar väl. Fast det är mig veterligen relativt få domstolsärenden.
Roland Pettersson, UpphandlingsKonsult i Sydost

Nej. Som medlemsstat i EU har Sverige överlåtit normgivningskompetens åt EU på bl.a. upphandlingsområdet. LOU bygger således i allt väsentligt på EU:s bestämmelser om fri rörlighet på den inre marknaden och direktiv som utfärdats på grundval av dessa bestämmelser. Det går alltså inte att ”avskaffa” LOU med mindre än att Sverige först träder ur EU, varför påståendet redan av detta skäl får anses anmärkningsvärt.
Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Advokatfirman Lindahl

Mycket möjligt men jag tror inte det är önskvärt. Anser att lagstiftningen ytterligare bör utvecklas.
Magnus Nordkvist, inköpssamordnare Lindesberg kommun

Lyckas, enligt din mening, LOU med syftet att ge alla leverantörer samma möjlighet till affärer?

Det är viktigt att den upphandlande myndigheten i sitt förfrågningsunderlag är tydlig i vad som ska upphandlas samt att ställa kraven utefter vad som upphandlas. Övertagande av en driftentreprenad kan förutsätta stora resurser medan leverans av exempelvis bröd till skolan likväl kan levereras av det lilla bageriet. Ja leverantörer kan få samma möjligheter men alla leverantörer inom ett område kan inte förvänta sig att kunna svara på allt som upphandlas inom området.
Ann Linde Koolman, upphandlingschef Alingsås kommun

Roland Pettersson
Jag tycker mig se att undersökningar som görs, visar på att framförallt småföretagare undviker att lämna anbud. De tycker det är för krångligt att lämna anbud i offentlig upphandling. Så i det avseendet lyckas LOU inte särskilt bra.
Roland Pettersson, UpphandlingsKonsult i Sydost

Frågan är snarare om upphandlande myndigheter förmår ge alla leverantörer samma möjlighet till affärer, på sätt som LOU föreskriver. Praxis från våra domstolar visar att så inte alltid är fallet. Det pågår dock ständigt arbete med att förenkla för små och medelstora företag att lämna anbud i offentliga upphandlingar, och vår erfarenhet är att förfrågningsunderlag i högre utsträckning än tidigare är utformade så att mindre företag inte missgynnas.
Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Advokatfirman Lindahl

I stora drag tycker jag det, mycket handlar också om hur vi i offentliga sektorn utvecklar vårt sätt att se på affärsbegreppet.
Magnus Nordkvist, inköpssamordnare Lindesberg kommun

Lyckas LOU med syftet att stävja korruption och pressa priserna?

Upphandlaren ska enligt LOU redovisa vilka anbud som inkommit, tydligt redovisa att utvärdering skett på korrekt sätt utifrån förfrågningsunderlaget samt vid förfrågan, efter tilldelning, lämna ut inkomna anbud. Ja priserna kan definitivt pressas i samband med upphandling. Att fråga på lika villkor i konkurrens ger effekt. LOU är en hjälp för att stävja eventuell korruption. Om en upphandling görs korrekt så ska en leverantör inte kunna påverka utfallet. I de uppmärksammade fallen har det, vad jag förstått, varit andra befattningar inblandade och inte upphandlare.
Ann Linde Koolman, upphandlingschef Alingsås kommun

Troligen inte vad gäller korruption, med tanke på det som diskuteras i media och utreds av åklagare. När det gäller prisfrågan, så tror jag att lägre priser framförallt drivs av vetskapen om att det råder sund konkurrens. I den meningen är LOU, rätt hanterad, en grund för bra villkor.
Roland Pettersson, UpphandlingsKonsult i Sydost

Eva-Maj Mühlenbock
LOU syftar inte primärt till att pressa priser. Lägre priser/högre kvalitet är dock en konsekvens av sund konkurrens som uppstår då korruption, liksom andra hinder mot fri rörlighet inom EU, motverkas. Motverkandet av korruption handlar mycket om effektiv tillsyn samt information om fördelarna med en lagenlig tillämpning av LOU. Att upphandlingar som görs enligt LOU ökar konkurrensen och pressar priser har visats i åtskilliga rapporter (se bl.a. Regelverk och praxis i offentlig upphandling, ESO).
Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Advokatfirman Lindahl

Samma som svaret på 2:an
Magnus Nordkvist, inköpssamordnare Lindesberg kommun

Tycker du att upphandlingsreglerna har brister, vad?

En brist i dagens regelverk är att det är svårt att diskvalificera anbud pga oskäligt lågt pris. Att upphandla till låga priser och erhålla den kvalitet som efterfrågas har en upphandlare sällan problem med. Att bli nödgad att skriva avtal trots att man bedömer en uppenbar risk att företaget inte kommer kunna leva upp till kvalitetskraven är ett stort problem inom vissa branscher.  
Ann Linde Koolman, upphandlingschef Alingsås kommun

Jag har inga ytterligare egna funderingar kring det. Jag arbetar för att uppfylla LOU, samtidigt som jag har som mål att uppnå bästa möjliga affärsnytta. Det genom att t ex värna om konkurrens och underlätta anbudsgivning.
Roland Pettersson, UpphandlingsKonsult i Sydost

LOU anses av många utgöra ett alltför komplicerat regelverk med otillräcklig flexibilitet. Utrymmet för förändringar är av naturliga skäl störst beträffande 15 kap. LOU, som ligger utanför det direktivstyrda området. Samtidigt är många av svårigheterna i en upphandling ofrånkomliga och, till viss del, självförvållade (som t.ex. uppställande av otydliga och onödiga krav samt alltför komplicerade utvärderingsmodeller). LOU är också ett ”ungt” regelverk, där vår förhoppning är att en mer enhetlig och tydlig domstolspraxis så småningom framkommer.
Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Advokatfirman Lindahl

Magnus Nordkvist
Som all annan lagstiftning har också LOU brister. Frågan är bara vad vi får för ”utväxling” om det görs större förändringar i lagstiftningen.
Magnus Nordkvist, inköpssamordnare
Lindesberg kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *