Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen

Sjukvården beskrivs ofta i termer av kris och problem. Trots att vi aldrig satsat så stora resurser som i dag står vården i Sverige inför omfattande utmaningar. Ett pressat läge får inte innebära att satsningar på innovation prioriteras ned, skriver innovationslandstingsrådet Daniel Forslund.
Hälso- och sjukvården är en av samhällets mest kunskapsdrivna och forskningsintensiva sektorer. Innovationspolitiken för offentlig sektor har dock tyvärr ofta lämnat en del övrigt att önska.
Precis som i näringslivet krävs tydligare innovationsstrategier och inte minst ett tydligt förändringsledarskap – på alla beslutsnivåer.
Den offentliga sektorn har i kraft av sin storlek med omkring en tredjedel av BNP och offentliga upphandlingar på drygt 600 miljarder kronor årligen ett stort ansvar för att agera innovationsfrämjande. Ett växande näringsliv förutsätter moderna spelregler för företagande, och en offentlig sektor som är bättre än i dag på att vara första kund för små och medelstora företag.
Samhällsutmaningarna som kräver innovationer är stora. Vi känner alla till välfärdssektorns svårigheter att kunna tillgodogöra sig en snabb teknisk utveckling, kunna möta behoven från en ökande och åldrande befolkning som har rättmätiga krav på mer moderna verktyg och ökad individanpassning. Som alla utmaningar innebär dessa scenarier också möjligheter.
Om Sverige med framgång kan lösa till exempel sjukvårdens viktiga framtidsfrågor så innebär det inte bara stora vinster för patienter, vårdpersonal och skattebetalare runt om i våra landsting – det ger också en potential för stärkt samarbete kring utveckling av nyskapande affärsidéer med global räckvidd.
Tillsammans kan offentlig sektor, näringsliv och akademi sporra varandra, och samarbeta för en dynamisk utveckling av både samhällsekonomi och välfärd!
I Stockholms län tar vi nu som första landsting i Sverige ett samlat grepp över både teknikutveckling och innovationsförmåga, där jag som nytt innovationslandstingsråd har det samlade politiska ansvaret och mandatet för att samordna och utveckla landstingets innovationspolitik. Huvudmålet är att innovation ska vara en integrerad och naturlig del av alla våra verksamheter.
Verktygen för att nå dit är bland annat:
• att stärka våra strukturer för att fånga upp innovativa idéer från vårdpersonalen, forskare och entreprenörer
• att offensivt använda innovationsupphandling, innovationstävlingar och partnerskap med våra leverantörer
• att erbjuda attraktiva testmiljöer för att pröva nya innovativa lösningar
• att se över våra ersättningssystem och avtal så att de belönar nytänkande och utveckling .
Innovationsledarskap är nödvändigt för alla dessa satsningar, och behövs på alla våra sjukhus, vårdcentraler, ansvariga förvaltningar och inte minst i landstingets politiska ledning.
I sjukvården ser vi i princip dagligen nya tekniska och medicinska framsteg som kan underlätta och förbättra situationen för både patienter och medarbetare. Samtidigt har vi svårigheter att snabbt införa och sprida den senaste tekniken, de smartaste e-tjänsterna eller de mest effektiva behandlingsmetoderna till alla delar av verksamheten. Här ser jag en stor potential om vi kan förenkla vägarna in till landstinget för de kreativa lösningar som erbjuds från näringsliv och akademi.
Dagsläget i sjukvården beskrivs – liksom vårdens it-system – tyvärr ofta i termer av kris och problem. Trots att vi aldrig har satsat så stora resurser som i dag står vården i Stockholm och hela Sverige nu inför omfattande utmaningar, inte minst när det gäller kostnadsutvecklingen på våra stora sjukhus.
Risken är att man prioriterar ned innovationsfrågorna i ett pressat läge – men det är just då vi måste fokusera mer på dem.
Låt oss gemensamt mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor skapa ett innovationsklimat som höjer Sveriges förmåga att stå starkt i den globala konkurrensen. Stockholms läns landsting kommer att ta ansvar att driva på denna utveckling.
Daniel Forslund (FP) Innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting.
Källa: Ny Teknik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *