Ambitiösa chefer – stress till trots

Att som chef inte hinna med att leda sin personal är den största orsaken till stress. Det visar en undersökning som gjorts i Stockholm bland chefer med akademisk utbildning.

Vidare anses hög arbetsbelastning och att driva en underbemannad organisation vara betydande stressfaktorer. I samma undersökning framkom det också att kvinnliga chefer är dubbelt så stressade som manliga dito.

Så många som 61 procent av de tillfrågade cheferna uppgav att deras största stressfaktor var att inte hinna med att leda andra. Undersökningen visar dock att det totala personalansvaret inte hade betydelse för hur hög stressnivån var. Att ha fler än 50 medarbetare var inte mer stressande än att ha ansvar över fem medarbetare.

Hälften av cheferna påtalade hög arbetsbelastning som orsak till stress. Lika många att alltid behöva vara tillgänglig, att inte ha kontroll i kombination med höga förväntningar låg bakom. 20 procent angav underbemanning som skäl och 19 procent ansåg att konflikter var faktorer som orsakade stress.

44 procent av cheferna efterfrågade möjligheten att ingå i ett större nätverk och hade behov av att träffa andra chefer. Nästan lika många önskade ett bättre stöd från sin egen chef och 33 procent önskade mer kompetensutveckling.

Könsskillnader
På frågan hur ofta de känner sig stressade svarade nästan var tredje att de känner sig stressade flera gånger i veckan och nära hälften att de är stressade ibland. De kvinnliga cheferna är dubbelt så stressade som männen.

– Som jämställdhetsexpert får man akta sig för att dra förhastade slutsatser kring att kvinnliga chefer har ett högre stresspåslag än män. Kvinnliga chefers stress måste förstås inte bottna i hemförhållande bara för att statistik visar att kvinnor överlag tar ett större ansvar för hemarbetet, säger Pernilla Alexandersson, verksamhetschef på konsultföretaget Add Gender.

– Cheferna i undersökningen har ju svarat att den största anledningen till stress är otillräckligt stöd i arbetet och otydliga mål. Detta slår i viss utsträckning annorlunda på kvinnor jämfört med män, överlag. Det beror på de budskap man får som man respektive kvinna gällande hur man ska vara som person, hur man ska bete sig och hur man ska prioritera och agera som chef, säger Pernilla Alexandersson.

Behov av återhämtning
Undersökningen visar även att cheferna saknar tid för reflektion, coachning och tydlighet i organisationen med tydliga mål. Brist på tid för reflektion och återhämtning verkar vara signifikanta stressfaktorer för såväl chefer som för medarbetare.

I en betydligt mer omfattande undersökning, gjord hösten 2011 för Växjö kommun, sa sig åtta av tio medarbetare trivas med sina arbetsuppgifter. Men trots trivsel och motivation svarade hälften att de upplevde negativ stress en eller flera gånger i veckan och en tredjedel uppgav att de saknar tid för återhämtning.

– Vi är förstås nöjda med att medarbetarna trivs så bra på sitt arbete men behöver jobba vidare med den negativa stress som flera upplever. Detta måste vi hitta åtgärder för både centralt och ute i organisationen, konstaterar kommunchef Ove Dahl.

I samma undersökning fick cheferna överlag högt betyg av sin personal för sina insatser. Särskilt deras förmåga att ge information och att skapa ett gynnsamt klimat. Däremot visar resultatet i Växjö på att medarbetarna är minst nöjda med chefernas förmåga till konflikthantering och återkoppling.

– Jag tar detta som ett tecken på att vi gjort bra rekryteringar och att våra insatser för att utbilda befintliga chefer och att hitta framtidens ledare genom traineeprogrammen har gett resultat, säger personalchef Michael Färdigh.

Saknar resurser
I Växjö kommun, efterfrågade hälften av cheferna ökade resurser för att kunna utveckla verksamheten.

– Det är tufft att vara chef och att klara att hålla budget samtidigt som man utvecklar verksamheten. Världsekonomin har varit svajig de senaste åren vilket gett oss några ekonomiskt tuffa år. Signalen är tydlig om att det också påverkar chefernas möjligheter att utveckla sin verksamhet. Men drivet
finns och det ska vi bygga vidare på, säger Ove Dahl kommunchef i Växjö.

Att göra skillnad viktigt i chefsrollen
Den negativa stressen och de undermåliga resurserna till trots verkar cheferna trivas i sina roller.
I undersökningen som gjordes bland cheferna i Stockholm kan konstateras att valet att arbeta som chef tyder på ambition, intresse att arbeta strategiskt, att göra skillnad och viljan att leda och utveckla sin personal och organisation.

Av Mona Sundquist
Källa: Utbildning.se och Växjö kommun

Fakta
Om deltagare i Stockholms enkät: Undersökningen gjordes under hösten 2011 bland 102 chefer i Stockholm med akademisk bakgrund.
42 % män
58 % kvinnor
45,5 % äldre än 45 år
24,2 % 35-39 år
20 % 40-44 år
10 % 34 år eller yngre
Nästan alla, 92 procent, har personalansvar och den största andelen, 28 procent, har ansvar för mellan 6-10 personer

Om deltagare i Växjös enkät: Undersökningen gjordes av CMA Research AB, 19 september -14 oktober 2011. Svarsfrekvensen var totalt 80 procent (5 216 deltagande). Det är tredje gången CMA Research AB får uppdraget av Växjö kommun. Nytt för året är att även de kommunala bolagen ingick i undersökningen. Undersökningen är ett led i kommunens personalpolicy och syftar till att ge en bild av medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *