Apoteksmarknaden granskad

Osäkra spelregler när apoteksmarknaden reformerades

Pressmeddelande

Riksrevisionen har granskat förberedelsearbetet i apoteksreformen. Granskningen visar på problem som försvårar inträdet på marknaden och kan ge onödiga kostnader för staten. Claes Norgren är ansvarig riksrevisor.

Granskningen visar att omstruktureringen har lett till olika och föränderliga villkor som gav osäkra spelregler för marknadens aktörer. Detta försvårar inträdet på marknaden och kan på sikt försämra konkurrensen. Målen om fler apotek och bättre service riskerar därmed att inte uppfyllas på bästa sätt. Statens resurser har i vissa delar inte heller organiserats och använts effektivt.

– Det är en stor förändring att gå från ett apoteksmonopol till en marknad där apoteken ska konkurrera med varandra. Tydliga spelregler är en central förutsättning i denna process, säger riksrevisor Claes Norgren. Dessutom saknas förutsättningar för en utvärdering av reformens effekter i framtiden, trots att en sådan har utlovats av regeringen.

Brister i processen
Det statliga bolaget Apotekens Service AB ska godkänna apotekens IT-system men bolagets beslut går inte att överklaga. Detta är allvarligt eftersom alla marknadsaktörer är beroende av besluten för att kunna inträda på marknaden. Prissättningen av den tillfälliga IT-övergångslösningen som erbjuds av Apoteket AB diskriminerar dessutom små, fristående företag vilket inte ligger i linje med riksdagens intentioner.

Principerna som fastställer apotekens ersättning för sina tjänster är varken tydliga eller lämpliga i nuvarande form. Otydligheten minskar incitamentet att träda in på marknaden eller öppna fler apotek. Prissättningsmodellen kan på sikt också leda till för hög tillgänglighet och därmed höga kostnader för staten och skattebetalarna, eller för låg tillgänglighet så att målen med reformen inte uppfylls.

Apoteket AB måste fortfarande följa vissa särskilda bestämmelser trots att bolaget inte längre har en dominerande ställning. Detta gör att bolaget inte kan konkurrera på lika villkor som övriga aktörer på marknaden. 

Källa: Riksrevisionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *