Arbetet mot korruption intensifieras

Statskontoret får regeringens uppdrag att intensifiera arbetet mot korruption. Det beslöts i månadsskiftet mars/april.
Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att ”inom ramen för arbetet med en god förvaltningskultur verka för att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption samt andra oegentligheter i staten genom att inrätta ett statligt nätverk mot korruption”, heter det på regeringens hemsida. Ekonomistyrningsverket ska bistå Statskontoret vid inrättandet av nätverket.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till civilminister Ardalan Shekarabi:
Är det någon särskild händelse som får regeringen att ge detta uppdrag till Statskontoret eller handlar det mer om en allmän utveckling?
– Sverige rankas som ett av världens minst korrupta länder. Den upplevda korruptionen bland medborgarna är också låg. Det är någonting vi ska vara stolta över – men också värna och hela tiden utveckla. Just för att korruptionen är jämförelsevis liten i vårt land finns det en risk för att vi underskattar den. Vi får inte vara naiva.
– Sedan regeringen tillträdde har redan ett antal reformer tagits fram i syfte att minska risken för korruption och för att öka förtroendet för staten. Till exempel arbetar regeringen med att ta fram karantänsregler för statsråd och statssekreterare och har beslutat om skärpta villkor för statsrådspensioner. Förra året fattades även beslut om en ny lagstiftning om stärkt skydd för visselblåsare. Med regeringens antikorruptionspaket stärker vi nu upp det förebyggande arbetet. Detta är en naturlig fortsättning på det arbetet men händelser i till exempel Statens fastighetsverk under hösten 2016 har stärkt det behovet.
När ska Statskontorets riktlinjer vara klara? Jag syftar på riktlinjer för hur statliga myndigheter dels kan arbeta för att underlätta för anställda, uppdragstagare, leverantörer och kunder som vill meddela misstankar om korruption eller andra oegentligheter, dels hur myndigheterna kan hantera misstankar om oegentligheter.
– Statskontoret ska redovisa sitt arbete senast den 22 december i år men målsättningen är att riktlinjerna ska vara klara redan tidigare under hösten. Regeringskansliet har just nu en nära dialog med Statskontoret kring uppdraget.
Ekonomistyrningsverket har också fått ett uppdrag, nämligen att se över vissa myndigheters tillämpning av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Tillsammans ska de tre uppdragen lämna underlag till regeringens fortsatta arbete mot korruption och oegentligheter. Hur ser det arbetet ut i övriga delar?
– Den senaste tidens händelser visar ännu en gång att svensk offentlig sektor inte är immun mot korruption. Därför behöver riskerna för korruption i svensk statsförvaltning hela tiden granskas och diskuteras. Cheferna har ett stort ansvar för att genom sitt ledarskap och ett ständigt pågående arbete upprätthålla en god förvaltningskultur. En viktig del i detta arbete är att myndigheterna vidtar åtgärder för att hantera risker och sårbarheter. Värdegrunden får inte vara ett styrdokument bland andra, den ska levandegöras varje dag. Med antikorruptionspaketet stärker regeringen arbetet men det är en fråga som hela tiden måste upp på dagordningen.

Byggbranschen pekas ut
I regeringens eget pressmeddelande framgår också att i arbetet med att främja en kultur fri från korruption och andra oegentligheter ska uppmärksamhet särskilt riktas mot de myndigheter som gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen.
Dessutom ska frågor kring offentlig upphandling ska hanteras i samråd med Upphandlingsmyndigheten och frågor som rör riskhantering kopplad till inköp i samråd med Kammarkollegiet.
Riktlinjer för arbetet
Statskontoret ska också utarbeta riktlinjer för hur statliga myndigheter dels kan arbeta för att underlätta för anställda, uppdragstagare, leverantörer och kunder som vill meddela misstankar om korruption eller andra oegentligheter, dels hur myndigheterna kan hantera misstankar om oegentligheter. Riktlinjerna ska gälla alla åtgärder som kan underlätta för arbets- eller uppdragstagare som vill slå larm internt eller externt.
Regeringen har tidigare gett Statskontoret i uppdrag att analysera Statens fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur. Ett tredje uppdrag har också givits till Ekonomistyrningsverket för att se över vissa myndigheters tillämpning av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Tillsammans ska de tre uppdragen lämna underlag till regeringens fortsatta arbete mot korruption och oegentligheter.
Facket välkomnar
Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, välkomnar initiativet, rapporterar Inköpsrådet. Hon vill dessutom vidga meddelarskyddet (som reglerar anställdas möjligheter att tala med medierna om oegentligheter) och anser att en viktig insats för att motverka korruption är att ge statliga bolag meddelarskydd och insyn genom offentlighetsprincipen. Så är det inte idag, trots att kommunala bolag har sådana regler.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.