Att göra rätt är stort, att göra affärer är större

Även Niklas Kåvius från Stockholms Handelskammare känner sig manad att besvara Mats Odells uttalande om antalet anbud i offentliga upphandlingar.

Mats Odell, ansvarigt statsråd för offentlig upphandling, säger i tidningen Offentliga Affärer att han inte är nöjd med antalet anbud från företag vid offentliga upphandlingar. Enligt Nutek rör det sig i snitt om fyra anbud per upphandling. Man brukar säga att det krävs tre anbud för att nå en tillfredsställande konkurrenssituation. Och det är ju det handlar om – att nyttja skattepengarna så mycket som möjligt genom en effektiv konkurrens.

Mats Odell säger att regelverket är färdigt men efterlyser en bättre tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU). Andra problem som ofta lyfts fram är exempelvis antalet överprövningar och för mycket fokus på lägsta pris.

Saknar dialog i affären
De här problemen har i stort sett en gemensam nämnare, nämligen upphandlarnas kommunikation med anbudsgivarna. Den affärsmässiga dialogen försvinner tyvärr ofta när man gör affärer med offentlig sektor. Ett bra exempel är själva underlaget för affären, förfrågningsunderlaget. Enligt rapporter från bland annat Företagarna tycker företagen själva att förfrågningsunderlaget mest ställer till problem i form av omöjliga krav. Det beror ofta på att upphandlarna inte har koll på de varor eller tjänster som ska köpas in. I avsaknad av normala affärsmässiga rutiner blir det oftare fel om man inte är expert på det som upphandlas. En kommun kan inte allt om allt som köps årligen. Det säger sig självt.

Upphandlare vågar inte chansa
Mats Odell sätter sitt hopp till Kammarkollegiet som satsat hårt på att utveckla standardiserade mallar för olika delar av upphandlingsprocessen, exempelvis utformningen av förfrågningsunderlag. Kollegiet utvecklar också hjälpmedel på hemsidan för leverantörerna.

Detta är bra men för att tillämpningen ska bli bättre måste dialogen med leverantörerna under arbetet med förfrågningsunderlaget, liksom utrymmet för förhandlingar under upphandlingsprocessen bli bättre. Det finns utrymme för förhandling i LOU, särskilt under tröskelvärdena där förhandling alltid är tillåtet. Däremot är det begränsat över tröskelvärdena. Så länge det är förenat med hot om överprövning, försöker beställaren hålla sig med god marginal inom ramen för lagen. Och med de nya strängare rättsmedlen kommer det att bli än mer viktigt att följa formalia.

Fler regler = färre anbud
Det är ingen bra utveckling. Ju fler regler vi skaffar runt offentlig upphandling, desto färre anbud kommer vi att få, desto mer fokus på lägsta pris och desto fler överprövningar. För att företagen ska se någon lönsamhet med att engagera sig i offentlig upphandling, måste incitamenten till dialog öka, men också tillgängligheten till upphandlaren.

Det finns flera möjligheter till kontakter med leverantören än vad upphandlarna verkar tro. Konkurrenspräglad dialog kan till exempel bli ett nytt sätt att fylla en del av det behovet. Upphandlare måste samtidigt bli bättre på att utnyttja de möjligheter som finns till dialog med leverantören för att vi ska få se en bättre fungerande och mer affärsmässig offentlig upphandling. Det vinner alla på.

Niklas Kåvius
Stockholms Handelskammare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *