Åtta miljoner i böter för Falun

Falu kommun ska betala åtta miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Det har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt.
Under hösten 2010 gjorde kommunen en otillåten direktupphandling när ett avtal slöts med PEAB Sverige AB om drift och underhåll av kommunens vägar, utan att någon offentlig upphandling hade genomförts, framhåller Konkurrensverket på sin webbplats.
”Falu kommuns upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling LOU. Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas.” Så står det på Falu kommuns hemsida. Men i det nu aktuella fallet överskred en handläggare hos kommunen sina befogenheter när avtalet ingicks.
Både kammarrätten (i tidigare dom) och Högsta förvaltningsdomstolen har gjort samma bedömning. Enligt kammarrätten avsåg den aktuella upphandlingen ett högt värde och en lång avtalsperiod, vilket enligt rätten var försvårande omständigheter. Att kommunen hade avvecklat avtalet med PEAB och istället genomfört en offentlig upphandling av de aktuella tjänsterna bör enligt kammarrätten inte inverka sänkande på upphandlingsskadeavgiften. Inte heller ska den omständigheten att en befattningshavare hos kommunen överskridit sina befogenheter i samband med avtalets ingående inverka i sänkande riktning.
Enligt kammarrätten har det inte varit fråga om en så allvarlig överträdelse att det motiverar att högsta möjliga avgift om tio miljoner kronor döms ut.  Det har inte framgått att det skulle vara fråga om upprepade överträdelser och enligt kammarrätten är heller inte kontraktsvärdet om 161 miljoner kronor ”avsevärt högt”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *