Avgörande dom för SKL Kommentus

Kammarrätten i Stockholm konstaterar i dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus följer gällande rätt när inköpscentralen fastställer kretsen av kommuner, landsting och kommunala bolag m.fl. som får använda inköpscentralens ramavtal. 
SKL Kommentus VD Eva-Lotta Löwstedt Lundell välkomnar kammarrättens dom.
– Domen innebär att Sveriges kommuner och landsting tryggt kan fortsätta att använda SKL Kommentus ramavtal. Vi vet av tidigare erfarenhet hur besvärligt det hade blivit att hantera en förlust.
Domen klargör att lagen kräver att de upphandlande myndigheterna, för att få använda ramavtalen, enbart ska vara identifierade i samband med att upphandlingen annonseras. Vidare konstaterar kammarrätten att upphandlingslagstiftningen inte kräver att de avropsberättigade parterna ska ha förpliktat sig att utnyttja ramavtalen. Det ligger i ramavtalens natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges.
SKL Kommentus har – oaktat utfallet i målet – under våren påbörjat ett arbete för att ytterligare förtydliga de affärsmässiga förutsättningarna för anbudsgivarna i samband med upphandling av enskilda ramavtal.
Fakta
SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *