Balans i statsfinanserna redan nästa år

Det ser ljust ut för svensk ekonomi, statsbudgeten och de offentliga finanserna. Återhämtningen i konjunkturen sker i snabbare takt än väntat.

Underskottet i statsbudgeten i år beräknas till 21 miljarder kronor, vilket är mindre än i föregående prognos. Statsbudgeten når balans redan nästa år och längre fram ökar överskotten kraftigt.
– De stora överskotten uppkommer senare under prognosperioden varför det är klokt att avvakta med beslut om omfattande reformer, konstaterar ESV:s båda prognosansvariga Kristina Ström Olsson och Håkan Jönsson.

BNP-tillväxten väntas i år uppgå till 3,9 procent. Framöver ser konjunkturutsikterna ljusa ut och BNP ökar med i genomsnitt cirka 3 procent per år 2011-2014. Under prognosperioden ökar sysselsättningen med i genomsnitt 37 000 personer per år. Arbetslösheten sjunker från 8,6 procent i år till 6,6 procent 2014.

Det uppstår ett underskott i statens finanser i år men redan nästa år nås balans. Därefter stärks statsfinanserna påtagligt under prognosperioden. Statsskulden i relation till BNP sjunker under hela prognosperioden och når 23 procent 2014. Utvecklingen beror till stor del på återhämtningen i konjunkturen men även på andra faktorer. Bland annat bidrar tidigare beslutade regeländringar på sjukförsäkringsområdet till att överskotten växer. Därtill stärks finanserna av att skatteintäkterna växer i takt med BNP medan utgifterna stiger långsammare, givet det regelverk som styr uppräkningen av de statliga utgifterna.

Marginalen till utgiftstaket är tillräckligt stor för att täcka in normal osäkerhet under samtliga prognosår. Den offentliga sektorns finansiella sparande ökar successivt under prognosperioden och överskottsmålet överskrids från och med 2012.

De finansiella problemen i USA och många europeiska länder utgör alltjämt ett orosmoln. ESV:s prognos utgår från att problemen i omvärlden utvecklas på ett sätt som inte medför allvarliga problem för svensk ekonomi. Större negativa följdverkningar skulle riskera att bromsa den svenska tillväxten och den goda utvecklingen för de offentliga finanserna.

Källa: Ekonomistyrningsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *