Bankgaranti fördyrar upphandling

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Västernorrland ställer i sin upphandling av kollektivtrafik krav på att vinnande företag ska ha en bankgaranti. Ett sådant krav strider mot de gemensamma avtalsmodeller som tagits fram av branschen och innebär ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Den pågående upphandlingen av linjelagd persontrafik och skolskjutsar i Västernorrland omfattar en avtalsperiod om 8 år. Förutom ett antal sedvanliga formaliakrav ställs ytterligare krav på att det företag som erhåller tilldelning ska vid trafikstarten lämna en bankgaranti, som motsvarar en tolftedel (1/12) av årsersättningen till RKTM.

Skulle alla beställare i Sverige ställa krav på bankgarantier vid upphandlingar av kollektivtrafik, som uppgår till ungefär 34 miljarder kronor per år, innebär det en ökad kostnad för kollektivtrafiken med cirka 50-100 miljoner kronor per år.

För finanssektorn är sådana orimliga bankgarantier säkert ett mycket glädjande beslut. Men borde inte samhällets resurser istället användas till att öka kollektivtrafiken, med ett större utbud och ökad turtäthet, i enlighet med Västernorrlands Trafikförsörjningsprogram?

– Förutom att krav på bankgaranti är mycket sällsynt vid upphandlingar av kollektivtrafik är detta ett onödigt villkor. Redan idag krävs att den som bedriver yrkesmässig busstrafik har trafiktillstånd av Transportstyrelsen, som utövar tillsyn över trafikbolagen. För att ha trafiktillstånd krävs yrkeskunnande, tillräckliga ekonomiska resurser och gott anseende, säger Göran Forssén, förbundsdirektör för Svenska Bussbranschens Riksförbund.

I RKTM:s eget Trafikförsörjningsprogram från september 2012 deklareras att ”ambitionen är att få ut maximalt med resande för varje satsad krona”. Mot den ambitionen blir en ytterligare kostnad, som endast gynnar bankerna och inte resenärerna, ett högst märkligt trafikpolitiskt beslut. Bussbranschen hoppas att RKTM tar sitt förnuft till fånga och i sitt förfrågningsunderlag den 28 februari tar bort kravet på bankgaranti.

Källa: Svenska Bussbranschens Riksförbund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *