Barometer för starkare samarbeten

Samarbetet mellan de offentliga måltidsorganisationerna och ”Big 3” bland grossisterna på den svenska storhushållsmarknaden lämnar en hel del i övrigt att önska. Och det är inte bara grossisterna som behöver bli bättre. Det framgår av Grossistbarometern, en ny enkätundersökning genomförd av Kost & Näring.
Sen avisering vid utebliven vara eller ersättningsvara. Beställda varor som sedan inte levereras. Avtalade varor som utgår och ersätts av grossistens egna märkesvaror – ”utbytesvaror” som upplevs hålla en generellt lägre kvalitet än ursprungsvarorna. Det är, om man frågar landets kost- och måltidschefer, en del av vardagen i samarbetet med marknadens tre dominerande livsmedelsgrossister, Martin & Servera, Menigo och Gunnar Dafgård.
– Resultaten bekräftar till stor del den bild av problemen som vi hade redan innan. Det nya är att vi, och grossisterna, från och med nu har svart på vitt om hur läget faktiskt ser ut.
Dels generellt, men inte minst när det gäller hur respektive grossist står sig i jämförelse med sina huvudkonkurrenter, säger Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i kost- och måltidschefernas branschförening Kost & Näring, som tagit initiativet till Grossistbarometern.
Konstruktiv diskussion
Marianne Backrud-Hagberg beskriver hur idén om en årlig, återkommande kartläggning av de för måltidsverksamheterna mycket viktiga grossistsamarbetena föddes våren 2013, ur en vilja att börja ta mer konkreta steg mot förbättring.
– Vi hade länge kritiserat grossisterna och pekat på problemen, och kände att det var dags att ta ett nytt grepp om frågan. Tanken med Grossistbarometern är att utifrån ’kalla fakta’ få igång en konstruktiv och lösningsinriktad diskussion framåt. Från och med nästa års barometer kommer vi dessutom att kunna se förändringarna över tid.
Öppen process
Grossistbarometern togs fram under 2013, med återkommande avstämningar mellan Kost & Näring och ovan nämnda grossister.
– Det var viktigt för oss att redan från början ha med grossisterna på tåget, i en öppen arbetsprocess där också deras perspektiv och synpunkter var välkomna. Det faktum att alla tre valt att ställa sig bakom den färdiga barometern skapar goda förutsättningar för positiv förändring, säger Marianne Backrud- Hagberg.
Producentsamarbete och uppföljningsverktyg
Resultaten av Grossistbarometern har också bidragit till nya idéer för förbättring. I maj inleder Kost & Näring ett samarbete direkt med livsmedelsproducenterna, i syfte att minska problemen med utbytesvarorna. Parallellt påbörjar föreningen dessutom arbetet med ett öppet verktyg för uppföljning av livsmedelsavtalen. En betydande andel av de som svarat på enkäten anser nämligen att de inte följer upp avtalen i den utsträckning de borde. Den överlägset vanligaste förklaringen stavas – tidsbrist.
– Målet med verktyget är att göra det enklare och mindre tidsödande att effektivt följa upp avtalen. Med det sagt, ytterst är det en fråga om resurser och rätt kompetens. Vi på beställarsidan måste helt enkelt ge avtalsuppföljningen högre prioritet, avslutar Marianne Backrud-Hagberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *