Säkrare bedömning av leverantör

En helt ny teknisk standard håller på att tas fram med målet att standardisera och  effektivisera processen att bedöma leverantörs-information vid inköp och upphandling.
– För mig är detta en resa av lärande och har hittills varit väldigt givande, säger Catherine Borgkvist, ordförande i den tekniska kommitté som arbetar med att ta fram standarden.

Hon är knuten till Inyett, ett företag inom Visma som erbjuder lösningar för säkra betalningar. Den nya standarden syftar bland annat till att skapa förutsättningar som underlättar för flera viktiga processer inför valet av leverantör. Därmed kan även säkrare affärer uppnås.

Catherine Borgkvist.

SIS/TK 618 Säkra affärer heter den tekniska kommittén som arbetar med att ta fram den nya svenska standarden. Kommittén utsågs i mitten av december 2020 till ”Årets kommitté” av SIS, Svenska Institutet för Standarder.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Catherine Borgkvist, Inyett med anledning av detta och kommitténs arbete.

Hur länge har arbetet pågått och när beräknas det vara helt klart?
– Arbetet med vår nya standard ”Säkra Affärer” påbörjades under hösten 2019 och vi hoppas på att kanske vara klara i slutet av 2021. Standarden ska åtminstone ha gått ut på remiss då.

Vad innebär utmärkelsen ”Årets kommitté” och hur ofta utser man en sådan?
– Årets Kommitté utses normalt varje år (coronapandemin gjorde att 2019+2020 blev en kombo). Utmärkelsen görs för att SIS vill uppmärksamma en kommitté som har gjort något speciellt eller utvecklats på ett positivt sätt. Mer info inför årets utmärkelse samt bedömningskriterier finns att läsa här.

Vad innebär samarbetet med SIS och vad betyder det för standardens legitimitet?
– SIS är ett svenskt standardiseringsorgan utsett av regeringen att representera Sverige i ISO och CEN (internationellt och europeiskt standardiseringsorgan). SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder (vilket sker inom tekniska kommittéer såsom TK 618 Säkra affärer) och tillhandahåller och förvaltar standarder i Sverige. Hos SIS kan aktörer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer ta initiativ till och utveckla standarder som främjar en god samhällsutveckling. Det pågående standardiseringsarbetet inom TK 618 är ett sådant exempel.

Slutresultat med kvalitet
– Standardiseringsarbetet inom SIS tekniska kommittéer följer en väl etablerad standardiseringsprocess som bland annat omfattar teknisk granskning, godkännande i flera steg samt remissförfarande. Detta i syfte att slutresultatet ska bli av högsta kvalité. Standardiseringsarbetet är intressentstyrt, öppet för alla typer av organisationer att engagera sig i och konsensusbaserat. Det är alltså marknaden som styr vilka standarder som tas fram och innehållet i dessa.

Möta marknadens behov
– Syftet med ovanstående är att de standarder som tas fram ska vara av högsta kvalité och samtidigt möta marknadens behov vilket också ger slutprodukten legitimitet. Standardiseringsprocessen har därtill regler kring förvaltning av standarder som bland annat innebär att fastställda svenska standarder ska ses över vart femte år för beslut om huruvida de ska bekräftas, upphävas eller revideras.

– Att den aktuella standarden tas fram genom en av SIS tekniska kommittéer, TK 618, är alltså oerhört betydelsefullt för dess legitimitet. Detta är ett första stort steg i att etablera en internationell standard. När kommitténs deltagare väl har kommit överens om vad som ska vara Svensk Standard, ökar möjligheter att påverka det kommande innehållet i en internationell standard.

Vad kan du säga i övrigt kring detta?
– Jag tycker att fler organisationer, företag och myndigheter ska bli deltagare i både befintliga och nya tekniska kommittéer. Då får man möjligheten att påverka standardarbetet, man får ett stort nätverk samt insyn och insikt i många spännande områden. För mig är detta en resa av lärande och har hittills varit väldigt givande.

Så långt kommitténs ordförande.

”Välkommet inslag”
Standarden kommer sannolikt att innebära goda möjligheter för alla verksamma inom inköp och upphandling att förbättra och underlätta processer och rutiner, ett mycket välkommet inslag från många.

Varje dag görs miljontals transaktioner inom svenskt näringsliv. Vid valet av affärsmotpart behöver köparen veta att den man väljer att göra affärer med är tillförlitlig, säker och seriös. I normala fall genomförs en stor del av processen manuellt, vilket medför stora kostnader och innebär tidskrävande arbetsuppgifter. För att kunna effektivisera processen och få en tillförlitlig bedömning som är hållbar över tid, behövs ett systematiskt och likartat sätt att samla in och bedöma information på. Detta skapas just nu genom standardiserings-initiativet SIS/TK 618 Säkra affärer.

Läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *