Behåll upphandlingsmål i förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolarna ska även i fortsättningen pröva mål om överprövning av offentlig upphandling. Det menar Advokatfirman Lindahl i ett remissyttrande.
Regeringen beslöt år 2013 att tillsätta en utredning för att se över dagens regelverk för överprövningar vid offentliga upphandlingar. (Utredning Översyn av överprövningsbestämmelser. S 2013:15).
Den 1 februari 2015 ska ett betänkande läggas fram. Ursprungligt datum var satt till den 15 juni 2014, men utredningstiden blev förlängd enligt tilläggsdirektiv.
Advokatfirman Lindahl har ett antal förslag som de menar väsentligen skulle effektivisera både överprövningsprocessen och därmed också upphandlingsprocessen, om de genomfördes.
Förslagen utgår från att förvaltningsdomstolarna även fortsättningsvis ska pröva mål om överprövning av offentlig upphandling. Lindahls förslag utgår också från att reglerna kan göras identiska i LOU och LUF.
Advokatfirman menar att särskilda processregler behövs för mål om överprövning av offentlig upphandling. Dagens processordning passar inte sådana mål. En sak ska prövas i en enda rättegång, betonar Lindahl. Dispositionsprincipen ska gälla, det vill säga domstolen ska endast pröva de omständigheter och den bevisning som parterna har åberopat. ”Nuvarande rättspraxis om att domstolen är fri att förordna efter vad den själv finner lämpligt av omgörelse eller rättelse orsakar ett antal onödiga processer”, anför Lindahl.
Lindahl tycker också att nuvarande ordning för rättegångskostnader måste ändras. Den upphandlande myndigheten har inte samma rätt som en leverantör att få sin rättegångskostnad ersatt om domstolen avslår eller avvisar motpartens ansökan om överprövning.
Lindahl tar även upp ytterligare några angränsande frågor som har påverkan på överprövningssystemet. Bland annat anser man att avtal ska kunna ingås genom direktupphandling i avvaktan på att ett ordinarie upphandlingsförfarande avslutas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *