Belgien långt framme i digitalisering

I Belgien är en stor del av statens funktioner redan digitaliserade. Om detta kommer Wilfried Grommen, direktör och chefstekniker inom offentlig sektor på Hewlett Packard, att berätta på eFörvaltningsdagarna i oktober.
Genom att konsekvent digitalisera alla serviceärenden, öppna upp databaserna och utveckla nya färdiga digitala informationsprocesser har belgarna skapat en mer effektiv, enklare och modern statsapparat.
I sin roll som chefstekniker har Wilfried Grommen stor insyn i denna process och alla som är intresserade av hur en statlig förvaltning kan digitaliseras bör inte miss hans föredrag.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick ställa några frågor till honom inför höstens seminarium.
Vad är din förklaring till att Belgien är i ledningen när det gäller digitalisering av statliga funktioner?
– En av de viktigaste anledningarna är att regeringen i sin ”koalitionsöverenskommelsen och femårsplan” antog en tydlig ambition och plan för e-förvaltning. Så digitaliseringen fick stöd på högsta nivå i regeringen. Dessutom tog man avstamp utifrån en ”arkitektonisk” synvinkel, att basservice kunde åtgärdas. Det fanns också ett brett samarbete mellan regeringen och partnerns inom e-tjänster. Ett stort lyft för att få effektivitet är också förekomsten av ett autentiseringssystem för  e-legitimation.
Vad ska länder som vill ligga i framkant i första hand ta hänsyn till i sina digitaliseringsprocessen?
– Tänka tvärt om! Alltså verkligen tänka på affärsprocesser som digitala processer från början. Detta kräver mycket nytänkande och att man följer viktiga principer kring integritet och säkerhet redan i designfasen.
Finns det någon ytterligare reflektion om digitalisering från er sida?
– Att förnya processer bör ske kontinuerligt och inte stanna på den statliga nivån utan spridas från central till lokal nivå. Ett enda digitalt land!
Rubriken på seminariet är eGov 4.0: Digital by Default, Privacy by Design och programpunkten hålls på engelska.
Texten i programannonsen för eFörvaltningsdagarna  lyder som följer:
eGov 4.0: Digital by Default, Privacy by Design
In Belgium the next generation digital government already exists. A more efficient, simplified and modern government was created by consistently digitizing all service requests, opening data repositories and develop new digital ready processes information. Wilfried Grommen, Director & Chief Technologist, Public Sector, EMEA, Hewlett Packard Enterprise.
Nedan följer originalintervjun med Wilfried Grommen på engelska:
Mr. Wilfired Grommen! OFFENTLIGA AFFÄRER is grateful for your participation at the eGovernment Days. We would now like to ask some questions.  Thanks in advance! What is in your opinion the explanation that Belgium is in the lead of digitzation of government functions?
– One of the core reasons is that the government had included in her “coalition agreement and 5 year plan” a clear ambition and plan for e-government. So it was supported at the highest levels in the government. Furthermore it did really start from an “architectural” point of view, allowing core services to be tackled. There was also a great cooperation in between government and services partners. A big boost for efficiency is also the existence of an e-id authentification system.
What should countries that want to be at the forefront primarily take into acount in their digitization process?
– Think bottom up………really conceive the business processes as digital processes “natively”..this is requires very innovative thinking. And adhere to important principles , which include privacy and security at “design” phase.
Is there any further reflection on digitization on your part?
– It should be a continuous process to innovate processes, AND should move from central governments to the local level too. …one “digital” country.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *