Besvikelse över Skogsutredningen

Skogsutredningen skulle stärka den privata äganderätten, hette det. Men branschen är besviken och menar att utredningen istället fokuserar på annat. 

– Detta innebär ingen stärkning av äganderätten, säger Linda Eriksson, skogsdirektör, Skogsindustrierna.

Hon tycker att näringen har befunnit sig i en negativ spiral där skogsägarna varken velat eller vågat investera i biologisk mångfald eftersom de inte känt sig säkra på att få bruka marken i framtiden.

OFFENTLIGA AFFÄRER har via mejl intervjuat Linda Eriksson.

Vilka förväntningar hade ni i branschen när partierna i januariöverenskommelsen enades om att tillsätta Äganderättsutredningen?

– Vi hade stora förväntningar efter skrivningarna i överenskommelsen. Av utredningsdirektiven framgår att ett viktigt syfte med utredningen var att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Förslagen ska sammantaget främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen. Istället har utredningen valt att fokusera sina förslag på insatser för den biologiska mångfalden, som i de flesta fall går i helt motsatt riktning.

 Befarade du i samband med namnbytet till Skogsutredningen, att intentionerna med utredningen höll på att ändras?
– Nej inte egentligen och min bild är att utredningens ambition har varit att hitta lösningar på konfliktområdena i skogen men de hade alltför kort om tid för det omfattande utredningsdirektivet.

Vilken är den enskilt viktigaste frågan för svensk skogsnäring för den politiska sfären att ta itu med, enligt din uppfattning?
– Resultatet av Skogsutredningen gör det tydligt att riksdag och regering måste sätta ner foten för att skapa en rättssäker tillvaro för skogsägare och för att skapa ordning i hur Sverige ska se på sina internationella åtaganden för den biologiska mångfalden. I den senare frågan behövs ett politiskt beslutsunderlag som analyserar utgångspunkterna för svenska myndigheters bedömning idag och en jämförelse med andra länders bedömningar.

Hur kan/vill skogsnäringen medverka till att uppfylla klimat- och miljömålen?
– Skogsnäringen arbetar aktivt med hållbarhet. Det innebär att både miljö och produktion ges utrymme. Genom den hänsyn som tas i skötseln av skogen skapas varje dag förutsättningar för den biologiska mångfalden. En hållbart brukad skog och produkter från den är också en förutsättning för att Sverige ska lyckas i omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.

Skulle värna äganderätten
Punkt 26 i januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna slår fast att en utredning skulle tillsättas för att ”värna och stärka den privata äganderätten till skogen”. Utredningen fick först namnet Äganderättsutredningen. Senare bytte den namn till Skogsutredningen. När innehållet blev känt hördes besvikna tongångar från skogsnäringen.

Just äganderätten och otydliga spelregler är det som tycks bekymra skogsägare mest, enligt Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *