Boktorsdag – spännande publiceringar 2012

Tre böcker har fångat redaktionens uppmärksamhet, en om beställarens nycklar till framgång, en om chefsarbetet etik och en kommande bok om strategisk upphandling.

Beställarens nycklar till framgång
Flera statliga utredningar har pekat på bristen på kompetenta beställare av bygg-, konsult- och förvaltningstjänster och framhållit att bristen varit en starkt bidragande orsak till de problem med oväntade kostnadsökningar och klagomål på upphandlade tjänster som upplevts i bygg- och fastighetsbranschen.

Så inleds den nya boken Beställarens nycklar till framgång. Bakom orden står Bengt Hansson som under drygt 40 år har varit verksam inom bygg- och fastighetssektorn och samarbetat med såväl beställare som entreprenörer.

– Beställarnas spelregler ger på grund av bristande kunskap inte sällan oönskade bieffekter. Boken innehåller många konkreta exempel på upphandlingar som misslyckats på grund av olämpligt utformade spelregler. I den ena offentliga utredningen efter den andra anges att den viktigaste orsaken till byggbranschens problem är bristande kompetens hos beställarna. Likartade problem finns även inom andra områden med tjänsteupphandling, inte minst när det gäller upphandling av äldrevård.  När det gäller bygg- och fastighetssektorn beräknas värdet av upphandlade tjänster överstiga 300 miljarder kronor vilket understryker behovet av att varje enskild beställare har tillräcklig kompetens och agerar professionellt. För alla dessa beställare har det dock saknats en grundläggande handbok som kan stödja dem i deras anskaffningsprocess, säger författaren Bengt Hansson.

I boken har han kombinerat sina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper med syfte att ge beställare av tjänster några nycklar till en framgångsrik upphandling.

Chefsarbetet etik. Utgivare är SNS Förlag.
Chefsarbetet etik
Att vara chef innebär ofta att fatta svåra beslut. Med chefskapet följer därmed ett ansvar som innebär att frågor kring moral och etik ofrånkomligen gör sig påminda. Bristande insikt om den moraliska dimensionen från chefens sida riskerar inte bara att skada organisationen och medarbetarna – det riskerar även att slå tillbaka mot chefens möjlighet att verka effektivt i sin roll.

Den här boken tar upp moraliska frågor kring makt och chefskap i vid bemärkelse. Hur ska en chef bemöta sina underordnade? Finns det styrande tankemönster kring chefsarbetet som vi aldrig kan komma ifrån? Vad innebär det att vara en ”hård men rättvis” chef? Får chefen tvinga en medarbetare att sänka sina kvalitetskrav? Vidare diskuteras mekanismerna bakom att chefer ibland hamnar snett och ägnar sig åt oegentligheter, trakasserier och bedrägerier.

Chefsarbetets etik är en bred antologi skriven av åtta forskare från olika discipliner, en journalist och en konsult. De representerar flera olika perspektiv: företagsekonomi, moralfilosofi, socialvetenskap, genusvetenskap, tros- och livsåskådningsforskning, socialpsykologi och arbetslivsforskning. Boken riktar sig till såväl chefer som deras underordnade.

Tomas Brytting är docent i företagsekonomi och verksam som forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola. Medförfattare är Carl Reinhold Bråkenhielm, David Rönnegard, Andreas de Klerk, Gunhild Wallin, Erik Blennberger, Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag och Klara Regnö.

David Braic, upphandlingschef Växjö kommun är en av fyra författare.
Strategisk offentlig upphandling
Växjö kommun har på några år blivit en strategisk inköpsorganisation med en upphandlingsverksamhet direkt underställd kommunledningen. I den kommande boken ”Strategisk offentlig upphandling – från förvaltning till verksamhetsutveckling” berättar kommunens upphandlingschef David Braic om sin resa och de med- och motgångar han mötte på vägen.

Boken varvar teori med ingående praktisk vägledning kring högaktuella frågeställningar inom upphandlingsområdet ur ett strategiskt perspektiv.

Idag börjar den offentliga upphandlingen och inköpens strategiska betydelse få allt mer fokus, till och med som politisk fråga.  Stefan Attefall, civil- och bostadsminister med ansvar för offentlig upphandling, har flera gånger talat om den stora betydelsen av att arbeta strategiskt med offentliga inköp. Och EU:s grönbok om nya upphandlingsregler betonar också vikten av de strategiska mål som kan uppnås genom offentlig upphandling.

Men upphandlingen är ett stort problem för många upphandlande myndigheter och kommuner, särskilt de små. Kraven på att arbeta strategiskt blir tunga, när verksamheten inte är organiserad för det. Att arbeta strategiskt med upphandling kan för vissa innebära ett nytt synsätt, för andra att hela verksamheten måste förändras.

Boken ges ut av Jure förlag i vår och har fyra medförfattare; David Braic, Christoffer Stavenow, upphandlingsjurist, Magnus Josephson, upphandlingsjurist och affärsrådgivare B2G och Eva Wenström, journalist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *