Borg kopplar finansmarknaden

Regeringen stärker det finanspolitiska ramverket ytterligare för att skapa stabilitet och öka transparensen på de finansiella marknaderna.

Efter den senaste finanskrisen samt 1990-talskrisen har regeringen sett nödvändigheten av stabiliseringspolitiska åtgärder och ingripanden på de finansiella marknaderna. Det nya finanspolitiska ramverket har också kompletterats med ett antal viktiga principer för öppenhet och tydlighet i redovisningen av finanspolitiken.

Det finanspolitiska ramverket beskrivs i en ny skrivelse som har överlämnats till riksdagen.

– Med denna skrivelse tar Sverige ytterligare steg för att öka transparensen i hur finanspolitiken bedrivs, säger finansminister Anders Borg. Min förhoppning är att detta ska bidra till att ytterligare stärka förtroendet för att finanspolitiken i Sverige utformas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Anders Borg.

Skrivelsen syftar till att institutionalisera de principer som regeringen följer i utformningen av finanspolitiken. Skrivelsen syftar också till att sammanfatta det finanspolitiska ramverket i ett och samma dokument, vilket har efterlysts av Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet. Med skrivelsen om det finanspolitiska ramverket vill regeringen dessutom öka kännedomen och stödet för ett antal centrala principer som styr utformningen och redovisningen av finanspolitiken.

Genom att på detta sätt tydliggöra de principer som vägleder finanspolitiken vill regeringen också göra det enklare för riksdagen, hushåll, företag, de finansiella marknaderna och externa granskare att förutsäga och bedöma den förda finanspolitiken. Därigenom minskar osäkerheten om den framtida finanspolitiken och förutsättningarna ökar för att finanspolitiken får avsedd effekt.

Mot bakgrund av den statsfinansiella oro som råder i många länder finns ett starkt stöd för att skapa tydliga nationella ramverk för finanspolitiken och därmed minska risken för nya statsfinansiella kriser. Senare i vår väntas ett nytt EU-direktiv lägga fast minimikrav för nationella finanspolitiska ramverk. I arbetet med detta direktiv har det svenska finanspolitiska ramverket lyfts fram som ett föredöme.

Källa: Finansdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *