Bostadsplanering digitaliseras

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att snabba på digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att göra det snabbare, enklare och billigare att planera för nya bostäder.
Utöver det uppdrag som myndigheten fick för ett knappt år sedan har nu regeringen gett myndigheten ett tilläggsuppdrag. Det går ut på att utreda behovet av att reglera vilken standard som ska gälla för att göra det enklare att utbyta information digitalt när nya bostäder ska planeras och byggas. Lantmäteriet ska lämna förslag på nödvändiga lagändringar och redovisa vilka hinder som finns för digitalt informationsutbyte.
Lantmäteriet har redan tidigare uppdraget att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen, inom ramen för regeringens program Digitalt först.
Samarbete med andra
Detta arbete bedrivs i tätt samarbete med Boverket och andra myndigheter samt länsstyrelser och kommuner. I uppdragsbeskrivningen står att en övergripande målsättning med uppdraget är att öka bostadsbyggandet. Det är också ett mål att förenkla myndighetskontakterna för medborgare och företag inom bygg- och anläggningssektorn.
Lantmäteriet ska i uppdraget samarbeta med Boverket och även med länsstyrelserna och andra berörda statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL). Man ska också föra dialog med relevanta aktörer i näringslivet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2019 till Regeringskansliet, närmare bestämt Näringsdepartementet. (Källor: Regeringen, Fastighetstidningen och Lantmäteriet.)

0 thoughts on “Bostadsplanering digitaliseras

  1. Ska man utbyta information Digitalt krävs först branschgemensamma begrepp.
    Lösningen heter ”CoClass” – det nya svenska klassifikationssystemet för samhällsbyggnad.
    //Jan-Olof Edgar
    Digitalieringsledare Projektengagmang

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *