Varutransporter i Örebro samordnas

I början av juni stod det klart att det blir Bring Frigo AB som tillsammans med Bring Express AB får uppdraget att hantera Örebro kommuns varutransporter.
Det som upphandlats är en transporttjänst och en distributionscentral för kommunens samtliga varor, framgår det av kommunens webbplats.
Till OFFENTLIGA AFFÄRER uppger Markus Liljenroth, projektledare i Örebro kommun, att avtal utväxlades under onsdagen (2015-06-24). Detta för att leverantören snabbt ska kunna beställa de fordon som behövs för uppdraget.
”Processen i Örebro har varit lång, där kommunen redan 1999 körde en pilot på samlastning till delar av kommunens tillagningskök”, berättar projektledaren vidare. Piloten resulterade i att man konstaterade att volymerna var för låga för att de skulle generera nödvändiga samlastningsvinster.
2011 beslutade programdirektörerna i Örebro kommun att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en förstudie för införande av samordnad matvarudistribution till Örebro kommuns olika mottagnings- och tillagningskök. I förstudien ingick en undersökning som genomfördes av konsultföretaget Logivia, i vilken leveranser från 33 leverantörer till 120 av totalt ca 200 kommunala enheter loggades.
2013 fattade kommunstyrelsen beslut om genomförande där målen var att bestämma affärsmodell, dvs egenregi eller via extern aktör, ta fram förfrågningsunderlag och därmed behövliga uppgifter så som leveransstatistik, kommande leveransbehov m.m. för att i slutändan kunna möjliggöra drift.
I mars 2014 startade sedan kommunen arbetet med genomförandet vilket nu resulterat i att kontrakt med Bring skrivits efter att uppdraget konkurrensutsatts. ”Politiken har visat stort intresse för projektet”, uppger Markus Liljenroth. Frågan om minskad miljö- och klimatbelastning, ökad trafiksäkerhet och att göra det möjligt för mindre aktörer att lämna anbud går i linje med de politiska mål som kommunen antagit.
Miljöhänsyn anges som det främsta syftet med samordnade varutransporter. Men även ökad trafiksäkerhet runt förskolor och skolor, samt ökad möjlighet för mindre och medelstora företag att lämna anbud. Det berättar Markus Liljenroth, projektledare för samordnade varutransporter. Dessutom ställdes sociala krav vid upphandlingen som innebär att arbetslösa personer ska kunna få arbete vid omlastningscentralen.
Under sommaren och hösten planeras verksamheten tillsammans med Bring och från och med den 1 december 2015 driftsätts de samordnade varutransporterna. Första prioritet är livsmedel, övriga typer av varor tillkommer efter hand.
Samordnade varutransporter innebär att distributionen förs över från flera varuleverantörer till en enda leverantör. Varuleverantörerna får lämna godset på en omlastningscentral där varorna ska rangeras och samlastas. Därefter distribueras de med ett fordon.
På så sätt räknar man med att fordonen fylls upp bättre och att varutransporterna blir effektivare. Leveranserna är tänkta att ske i förutbestämda rutter till beställande enheter. Det ska ske på överenskommen leveransdag och vid en fast tidpunkt. Detta ska ge bättre förutsättningar för skolan, förskolan eller äldreboendet att anpassa sina scheman för att ta emot leveranser.
 

0 thoughts on “Varutransporter i Örebro samordnas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *