Brist på arbetskraft i offentlig sektor

Konjunkturbarometern: Konjunkturuppgången ökar bristen på lämpliga sökande inom statlig verksamhet

Pressmeddelande

Den svenska ekonomin växer för närvarande så det knakar. Av den anledningen ökar resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och bristen på arbetskraft ökar inom de allra flesta branscher. Konjunkturbarometern för den statliga sektorn visar att staten inte är något undantag utan att bristen på lämpliga sökande nu också ökar hos myndigheterna.

I vårens barometer låg andelen myndigheter som haft brist på lämpliga sökande på 32 procent och i höstens barometer ökade andelen myndigheter till 45 procent. Störst är bristen på de högre befattningarna inom FoU, utbildning och forskning samt inom IT-verksamhet. Samtidigt minskar andelen myndigheter som sagt upp personal och som tror på en framtida övertalighet.

Personalomsättningen i staten ser dock ut att öka något. En förklaring kan vara att statsförvaltningen, att döma av åldersfördelningen, nu går in i ett allt intensivare skede av sin generationsväxling. På samma gång visar barometern att andelen myndigheter som upplevt att de haft omfattande pensionsavgångar är oförändrat. Av de som haft omfattande pensionsavgångar menar 60 procent att det inte alls påverkat kompetensförsörjningen. Av de resterande myndigheterna är andelen som påverkats positivt lika stor som andelen myndigheter som påverkats negativt. Vidare visar undersökningen att antalet årsarbeten ökat under år 2010. Att döma av svaren i undersökningen ser den trenden ut att fortsätta även nästa år.

År 2010 var de statliga myndigheternas anslagsuppräkning i ramanslagssystemet gynnsam. Finanskrisen hade ännu inte fått genomslag i systemet och enligt barometern valde många myndigheter att anslagsspara i väntan på sämre tider. När sedan finanskrisen fick sitt genomslag blev anslagsuppräkningen för år 2011 i stället rekordlåg. Möjligen är det av denna anledning som barometersiffrorna pekar på ett lägre anslagssparande och ett högre anslagsöverskridande kommande år. Arbetsgivarverkets prognos för löneuppräkningen, som redovisas i denna rapport, visar visserligen att löneuppräkningstalet blir något högre under åren 2012-2013, men att uppräkningen förblir låg i ett historiskt perspektiv. Trots detta menar cirka hälften av myndigheterna att budgetomslutningen i reala termer blir större år 2011 jämfört med år 2010.

Läs rapporten i sin helhet:

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn. Medlemmarnas ekonomi och kompetensförsörjning – en prognos för år 2011

Källa: Arbetsgivarverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *