”Brist på dagsljus i skolorna”

Bristen på dagsljus i skolan är ett förbisett problem. 
– Riktlinjerna måste bli tydligare, utan plats för godtyckliga lösningar, framhåller Per Mikael Åkesson, Market Director Norden, Velux, i denna debattartikel. 

Per Mikael Åkesson, Velux.

Skolan är Sveriges största och kanske viktigaste arbetsplats. Idag står våra skolor inför flera utmaningar. Inomhusmiljön är en av dem. Där hamnar särskilt en faktor ofta i skymundan trots dess signifikans, och det är tillgången till dagsljus. 

Under de kommande tio åren ska nya skolor byggas och befintliga skolor står inför ombyggnation eller renovering. Vi på Velux vänder oss därför till ledande aktörer för uppförande och förvaltning av skolor i Stockholmsområdet. Det är dags att ta tillfället i akt att skapa skolmiljöer som främjar lärande och välmående, med kunskap och erfarenhet om vikten av dagsljusexponering i ryggen. 

Vistas alltmer inomhus

”Inomhusgenerationen” är ett begrepp som syftar på att den yngre generationen vistas alltmer inomhus. Våra barn och ungdomar tillbringar primärt sin tid i skolans lokaler, och visst får eleverna frisk luft på rasten. Men det är inte på skolgården de ska fokusera på kluriga matematiktal. 

Redan i en studie från 1999 framkom det att elever som hade välutformade takljusmoduler i klassrummet presterade 20 procent bättre än elever som inte hade det. Folkhälsomyndighetens sammanställning Ljus och Hälsa gör det också tydligt att elever som tillbringar sin skoldag i en miljö med dagsljus har bättre hälsa än elever som inte gör det. 

Tydliga hälsoeffekter

Idag kopplas frågor som berör dagsljus i skolan alltför ofta till att spara energi och hålla nere kostnader, snarare än de tydliga hälsoeffekter som det innebär för elever. Flera skolor i Sverige brister när det kommer till att maximera dagsljusinsläpp, genom till exempel fönster och takfönster. Mycket forskning bevisar dagsljusets hälsofrämjande egenskaper, samt korrelationen mellan dagsljusnivå i skolan kopplat till elevers sömn, prestation och välbefinnande. 

Men trots medvetenhet görs inte tillräckligt för att svenska skolors inomhusmiljöer har tillräckligt med dagsljusinsläpp. Vem har egentligen ansvaret för att tillämpa kunskapen i praktiken?

Dagsljus bortprioriteras

I Sverige gäller Boverkets Byggregler (BBR) vid ny- och ombyggnation av skolfastigheter. Utöver det kan skolbyggnader certifieras utifrån olika system. Ett sådant system är Miljöbyggnad, som exempelvis det kommunala skolfastighetsbolaget SISAB i Stockholm använder sig av. Miljöbyggnad certifierar byggnader i nivåerna brons, silver och guld utifrån olika kriterier, varav en är dagsljus. Ofta bortprioriteras dock dagsljusinsläpp genom takfönster. Det begränsar att skolor kan uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kraven från Miljöbyggnad för att faktiskt uppnå brons, silver och guld. 

Kärnfråga för oss

Velux kärnfråga är dagsljus i inomhusmiljöer. Elektriskt ljus ger inte, och kommer aldrig kunna ge, samma hälsofördelar som dagsljus. Vi ställer oss frågande till varför ansvariga aktörer, som äger och förvaltar merparten av Stockholm kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, nöjer sig med grundnivån av dagsljus? 

Självklart kan faktorer som byggnaders placering och hänsyn till termiskt klimat hindra ansvariga från att uppnå optimal dagsljusexponering. I Sverige har vi dessutom mindre naturligt dagsljus under stora delar av året. Men det går att göra mer för våra barn!

Se över krav och regler

Nu väntar många renoveringar av skolbyggnader byggda på 60- och 70-talet där underhållet av flera skolfastigheter är kraftigt eftersatt. Vi vill se att krav, regler och behov ses över gällande utformningen av moderna och hälsosamma skolor. Standarder kring dagsljusinsläpp i skolor behöver höjas och riktlinjerna måste bli tydligare, utan plats för godtyckliga lösningar. Detta är mer än en energifråga, det är en fråga om hållbarhet. 

I en hållbar innemiljö måste ett antal parametrar vägas in, som ljud, luft och ljus. Dagsljusinsläpp ska vara primärt och elektriska ljusalternativ bör vara en sekundär lösning. Skolor i Sverige är av hög standard och vi erbjuder våra barn fantastisk utbildning. 

Driv utvecklingen framåt

Vi vill se att ansvariga för skolbyggnationer vänder sig till forskning, arkitekter, experter i branschen och beslutsfattare för att driva utvecklingen om ett förbättrat inomhusklimat i svenska skolor framåt. Våra barn behöver en sund, ljus och stimulerande lärandemiljö. De förtjänar GULD, inte brons.  Per Mikael Åkesson, Market Director Norden, VELUX 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *