Bristande stöd till elever på samtliga gymnasieskolor som drivs av Praktiska Sverige AB – en skola stängs

Utbildningsföretaget Praktiska Sverige AB har inte sett till att eleverna får den utbildning och det stöd de har rätt till på de 38 gymnasieskolor som ingått i Skolinspektionens koncerntillsyn. För en av skolorna, Praktiska Tumba, har Skolinspektionen beslutat om att återkalla tillståndet, vilket innebär att gymnasieskolan stängs omedelbart.

Skolinspektionen har granskat 38 gymnasieskolor runt om i landet (lista nedan) som drivs av utbildningsföretaget Praktiska Sverige AB. Granskningen är en del av en genomgång av samtliga skolor i landet. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som måste åtgärdas, och följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen konstaterar bland annat att de samlade kunskapsresultaten på skolorna är låga. Inte på någon skola når samtliga elever lägst godkänt betyg i alla kurser.

Det finns dessutom ett stort antal visstidsanställda yrkeslärare som saknar pedagogisk högskoleexamen på skolorna. Det förekommer också att lärare undervisar inom yrkesområden där de saknar både utbildning och yrkeserfarenhet.

Samtliga skolor i koncernen brister i arbetet med särskilt stöd, trots att det finns flera elever som har stora behov av stöd. Ingen av skolorna har tillgång till skolsköterska, skolpsykolog eller kurator. En absolut majoritet saknar tillgång till skolbibliotek som är anpassat till eleverna och deras utbildning.

Skolinspektionen konstaterar att det finns återkommande brister på skolorna. Trots det finns inget systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete som leder fram till mål eller åtgärder för hur bristerna ska rättas till.

– Praktiska Sverige AB har inte tagit fullt ansvar för att erbjuda eleverna en god utbildning. Vi ser flera allvarliga brister som måste rättas till. Exempelvis brister det i skolornas arbete för att eleverna ska se sammanhang och helhet i utbildningen. De samlade kunskapsresultaten i skolorna är låga och en hög andel av eleverna bedöms vara i behov av särskilt stöd, säger Thomas Nilsson, Skolinspektionen.

Redovisning senast 17 januari 2014
Senast den 17 januari 2014 ska Praktiska Sverige AB redovisa vad de gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Alla 38 skolor har efter genomförd tillsyn fått varsitt beslut med krav på åtgärder. Skolinspektionen följer nu upp åtgärderna på respektive skola.

Återkallelse godkännandet av Praktiska Sverige AB som huvudman för Praktiska Tumba
För en av skolorna, Praktiska Tumba i Botkyrka kommun, som tidigare fått kritik, visar uppföljningen att Praktiska Sverige AB bara har rättat till ett fåtal av de brister som Skolinspektionen pekat ut. I juni hade Skolinspektionen ett möte med huvudmannen, där det påtalades hur viktigt det var att bristerna skulle rättas till inför höstterminens start 2013. Det har inte skett.

De missförhållanden som kvarstår på skolan är allvarliga. Det handlar bland annat om trygghet och studiero, rätten till särskilt stöd, det pedagogiska ledarskapet, utvecklingen av utbildningen samt arbetsplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

Skolinspektionen har därför idag beslutat om återkallande av godkännandet av Praktiska Sverige AB som huvudman för Praktiska Tumba. Det innebär att skolan stängs med omedelbar verkan.

Skolan som enbart erbjuder yrkesutbildningar har cirka 100 elever. Skolinspektionen kommer under dagen att kontakta elevernas hemkommuner angående beslutet om stängning av Praktiska Tumba. Respektive kommun är skyldig att erbjuda eleverna gymnasieutbildning.

Praktiska Sverige AB har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut inom tre veckor. Men beslutet gäller tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Källa: Cision
Läs mer på: http://news.cision.com/se/skolinspektionen/r/bristande-stod-till-elever-pa-samtliga-gymnasieskolor-som-drivs-av-praktiska-sverige-ab—en-skola-s,c9483094

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *