Brister i regeringens styrning av affärsverken

Regeringen bör ta fram kriterier för när affärsverk är en lämplig verksamhetsform. Dessutom bör regeringen se över regelverket för affärsverken så att det är relevant och aktuellt, konstaterar Riksrevisionen i sin senaste granskning.
Affärsverksformen beslutades av riksdagen 1911, och ett flertal affärsverk skapades i takt med att den svenska statsförvaltningen växte och utvecklades, inte minst inom infrastrukturområdet.
Affärsverken styrs med undantag från, och tillägg till, reglerna för vanliga förvaltningsmyndigheter. Deras uppdrag är en blandning av myndighetsutövning och affärsverksamhet, och de har större ekonomisk frihet än övriga förvaltningsmyndigheter.
Merparten av affärsverken har antingen ombildats till statligt ägda bolag, eller lagts ned, och inga nya affärsverk har bildats sedan 1992. Idag återstår endast Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät.
Kan drivas som förvaltningsmyndigheter
Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av affärsverken. Granskningen visar bland annat att affärsverkens ekonomiska friheter, som var ett av skälen till affärsverksreformen, numera även kan ges till vanliga förvaltningsmyndigheter – och att affärsverken därför borde kunna drivas som vanliga förvaltningsmyndigheter.
– Om regeringen ändå vill behålla dem i sin nuvarande verksamhetsform bör regelverken tydliggöras och motiveras. Dessutom bör det tas fram kriterier för när affärsverksformen är lämplig, eftersom sådana saknas idag, säger riksrevisor Ingvar Mattson.
Riksrevisionen anser vidare att regeringen i högre utsträckning bör prioritera styrningen av affärsverken.

Behöver bli mer fackmannamässig
– Vår bedömning är att förvaltningen behöver bli mer fackmannamässig. På det området kan regeringen med fördel dra nytta av den kompetens som byggts upp inom Näringsdepartementets enhet för bolagsstyrning, säger Gunilla Lundquist, projektledare för granskningen.
Det handlar bland annat om att i större utsträckning utforma styrningen utifrån affärsverkens uppdrag och ekonomiska villkor, samt anpassa den efter de förändringar som samhället och affärsverken har genomgått.
– De ekonomiska målen behöver utvecklas och motiveras. Dessutom förekommer det i vissa fall dubbla mål för samma syfte, vilket behöver städas bort, säger riksrevisor Ingvar Mattson.
Granskningen pekar även på brister när det gäller transparens, framför allt i samband med de myndighetsdialoger som hållits med deltagare från Näringsdepartementet och ledningarna för Luftfartsverket och Sjöfartsverket.

Rekommendationer
Riksrevisionen rekommenderar i korthet regeringen följande:

  • Se över regelverket för affärsverken så att det är relevant och aktuellt, och tydligt motiverar undantag och tillägg.
  • Ta fram kriterier för när affärsverk är en lämplig verksamhetsform.
  • Utveckla och redovisa motiven till affärsverkens ekonomiska mål, samt säkerställa att de är aktuella.
  • Utveckla dokumentationen av myndighetsdialogerna.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats:
Regeringens styrning av affärsverken (RiR 2018:5)
Publicerad: 6 Mars 2018 07:59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.