Underskott i statsbudgeten i september

I september uppvisade statsbudgeten ett underskott på 15,4 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder kronor större än ESV:s senaste prognos. Statsbudgetens utgifter blev 69,8 miljarder kronor och inkomsterna uppgick till 54,4 miljarder kronor.

Pressmeddelande

Inkomsterna blev 2,1 miljarder kronor lägre än prognosen, vilket främst beror på lägre inbetalningar av skatter.

Statsbudgetens utgifter blev 3,2 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på räntorna på statsskulden, som blev 5,1 miljarder kronor högre än beräknat.

För januari-september uppvisade statsbudgeten ett överskott på nästan 100 miljarder kronor. För oktober–december väntas ett underskott på drygt 124 miljarder kronor. Det beror på höga utgifter i december för bl.a. Riksgäldens nettoutlåning.

Prognosindikation – svagare budgetsaldo 2010 och 2011

I anslutning till månadsutfallet görs en bedömning av hur avvikelsen mellan utfall och prognos samt eventuell ytterligare information påverkar ESV:s kommande prognos. Statsbudgetens utgifter för 2010 bedöms nu bli 4 miljarder kronor högre, vilket främst beror på ökade statsskulds-räntor med 4 miljarder kronor. Däremot bedöms utgifterna kopplade till arbetsmarknadsområdet bli 1 miljard kronor lägre i år. Inkomsterna beräknas bli marginellt högre. Budgetunderskottet väntas därmed bli 25 miljarder kronor i år.

De totala skatteintäkterna för 2010, dvs. skatter som avser inkomståret 2010, bedöms bli 7 miljarder kronor lägre än tidigare prognostiserat. En väntad nedrevidering av lönesumman medför 3,5 miljarder kronor lägre intäkter från inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. En ny bedömning av utgiftsräntornas storlek bedöms minska intäkterna från hushållens kapitalskatter med 4 miljarder kronor.

De nedreviderade skatteintäkterna 2010 påverkar till stor del budgeten först med ett års eftersläpning. Därtill kommer de reformer för 2011 som aviserats i budgetpropositionen att medföra en försvagning av budgetsaldot. Sammantaget bedöms budgetsaldot bli 20–25 miljarder kronor svagare 2011 än vad som prognostiserades i augusti, vilket innebär ett underskott på 20–25 miljarder kronor.

Utfallet jämförs med ESV:s senaste prognos från den 31 augusti 2010.
I denna ingick utfall till och med juli månad. Nästa prognos publiceras den 10 december 2010. Mer information finns på www.esv.se

 

Källa: Ekonomistyrningsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *