Byggupphandling blir mer hållbar

Det är ett problem att traditionell upphandling med fokus på lägsta pris fortfarande är det vanligaste, trots att nya mål för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ofta ställer krav på mer flexibla och innovationsvänliga modeller.
Detta ska ett nytt forskningsprojekt ändra på.
Tanken är att få in mer av hållbarhet och innovation i upphandling av byggentreprenader och konsulttjänster kring byggande. Forskningsprojektet har beviljats 25 miljoner kronor under fem år. Satsningen syftar dels till att ta fram ny vetenskaplig kunskap och dels till att stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet. Ett viktigt mål är att bygga upp en nationell arena där forskarna samverkar med näringsliv och samhällsorgan för att gemensamt utveckla nya angreppssätt och ny kunskap.
Chalmersforskaren Anna Kadefors håller ihop projektet. Hon är teknologie doktor och docent vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, där hon forskar inom kommunikation, beslutsfattande och lärande i relationer mellan företag.
I flera projekt har hon studerat hur kontrakt, projektledning och ny informationsteknik påverkar samarbetet i större byggprojekt. Upphandling är ett centralt område, liksom hur man organiserar för utveckling och innovation i projektbaserade organisationer.
Projektets finansiär är Formas: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I projektet kommer tio forskare att samverka under fem år. Det är en nationell satsning där fem lärosäten deltar: Chalmers tekniska högskola, Karlstads universitet, KTH i Stockholm, Lunds universitet och Luleå tekniska universitet.
Förra månaden hölls en första workshop i Formasprojektet som fått namnet ”Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande”. I referensgruppen ingår Sveriges byggindustrier (BI), Boverket, Byggherrarna, Konkurrensverket, NCC, SABO, SKL, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Svenska Teknik & Designföretagen (STD), Trafikverket, Tyréns och Vinge.
– Engagemanget var stort och alla gjorde inspel om angelägna problem ur ett praktiskt perspektiv. Många efterlyste riktlinjer för när olika entreprenad-, ersättnings- och samverkansformer är lämpliga, berättar Anna Kadefors, som OFFENTLIGA AFFÄRER intervjuat om projektet.
I kommande utgåva av papperstidningen publicerar vi hela intervjun med Anna Kadefors där hon berättar mer om projektet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *