Central administration ska spara 1 miljard kronor

Regeringen vill inrätta ett servicecenter som ska sköta ekonomi- och personaladministration åt de statliga myndigheterna. På sikt beräknas servicecentret kunna minska statens administrationskostnader med upp till 1 miljard kronor per år.

Nu har Regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att förbereda bildandet av servicecentret. Målet är att effektivisera myndigheternas administration och därmed frigöra resurser för myndigheterna att satsa på sin kärnverksamhet.

Tanken är att servicecentret mot en avgift ska erbjuda andra statliga myndigheter tjänster inom ekonomi- och personaladministration, till exempel löneutbetalningar och fakturahantering. En särskild utredare ska därför förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter med uppdrag att erbjuda tjänster inom i första hand ekonomi- och personaladministration till statliga myndigheter. Verksamheten ska kunna inledas den 1 januari 2012.

Utredarens arbete ska genomföras i två etapper. I en första etapp ska utredaren analysera och lämna förslag till vilka verksamheter inom Skatteverkets nuvarande administrativa verksamhetsstöd som bör föras över till den nya organisationen.  

Utredaren ska föreslå hur verksamheten ska organiseras och vilka myndigheter som i ett första skede bör anslutas till det gemensamma servicecentret. Utredaren ska i det sammanhanget överväga vilka personalaspekter som kan aktualiseras av förslagen. Utredaren ska redogöra för förslagens budgetära konsekvenser och uppmärksamma regeringen på om starttidpunkten för servicecentret behöver senareläggas. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2011.

Källa: Finansdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *