Chefer brister i kunskap om psykisk ohälsa

En undersökning visar att mer än varannan chef saknar rutiner för att hantera personal med psykisk ohälsa.

Samtidigt uppger 8 av 10 tillfrågade chefer att det är viktigt med god kunskap om hur man ska agera när psykisk ohälsa uppstår inom organisationen.

Organisationen Hjärnkoll har tagit initiativ till undersökningen som haft som utgångspunkt att fråga chefer om de är villiga att anställa personer med psykisk sjukdom samt hur deras kunskap och beredskap att hantera frågor om psykisk ohälsa ser ut i den egna organisationen. Studien visar både på positiva och negativa resultat.

– Vi vet att psykisk ohälsa är vanligt även på arbetsplatser, och precis som i samhället i övrigt är det inget man öppet pratar om, säger Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken. Men, vi ser det som mycket positivt att så många chefer är öppna för att anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Undersökningen i sammandrag

– Undersökningen visar att 7 av 10 av de tillfrågade cheferna har en personlig erfarenhet av psykisk sjukdom. Den vanligaste erfarenheten är via anhöriga eller nära vänner. Nio procent av cheferna har erfarenhet av egen sjukdom.

– 6 av 10 chefer kan tänka sig att anställa en person med erfarenhet av psykisk ohälsa.

– Samtidigt uppger endast 45 procent av cheferna att man har god kunskap hur man som chef ska agera för att stödja anställda som får problem med sin psykiska hälsa. Dessutom uppger mer än varannan chef att på företaget saknas policy och rutiner för hur man som chef ska agera.

– Drygt 8 av 10 chefer uppger att det är viktigt att man har god kunskap om hur man ska agera och drygt 7 av 10 anser det viktigt att det finns policy och rutiner för detta på arbetsplatsen.

– Kunskapen om hur man som chef ska agera för att stödja anställda som har problem med sin psykiska hälsa uppges vara större på stora företag än mindre.

– Undersökningen visar också att det bland chefer, liksom bland allmänheten är vanligt med negativa attityder till psykisk sjukdom. Till exempel så kan inte 27 procent av de tillfrågade cheferna tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom

Undersökningen är utförd av Novus och CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser). Organisationen Hjärnkolls uppdrag är att öka allmänhetens kunskap om och förbättra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det treåriga regeringsuppdraget drivs av Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och pågår 2010-2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *