Dålig kontroll över bisysslor i landstinget

Landstinget Dalarna har granskat personalens bisysslor och resultatet visade att en tredjedel av de 80 anställda som granskats i stickprov hade oredovisad verksamhet vid sidan om.

– Så här ska vi inte ha det. I några fall hade anställda även fakturerat landstinget. Frågan är synnerligen viktig i dagsläget när vårdanställda alltmer bildar egna vårdbolag. Vi måste helt enkelt få bättre kontroll på förekomsten av bisysslor, säger landstingsstyrelsens orförande Ingalill Persson till Dalarnas Tidning.

Inga oegentligheter påträffades dock i de fakturor som skickats till landstinget. Dessa avsåg bland annat kostnader för diesel och utfört läkararbete.

Granskningen är utförd av revisionsföretaget Deloitte, som genom stickprov kontrollerade 80 anställdas personnummer mot Bolagsverkets bolagsregister samt landstingets egna leverantörsregister.

Revisorerna konstaterar att landstingets regler är tydliga, men sämre är det med efterlevnaden. Idag har endast 12 av landstingets cirka 8 400 anställda rapporterat bisyssla enligt reglerna.

Vad gäller?
Bisysslor är inte otillåtna, men måste redovisas. Under vissa omständigheter kan dock en bisyssla förbjudas, om de hindrar utövandet av arbetsuppgifterna eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.

Enligt lagen om offentligt anställd, LOA, får en arbetstagare som omfattas av lagen inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annans arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *