De vill förenkla bostadsbyggandet

Bostadsfrågan står i fokus. En ny rapport lyfter fram kommunernas roll för fler bostäder. 
I den nya ESO-rapporten ”Bygg mer för fler” (21 april 2017) diskuterar Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap vid KTH, och Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH, statens och kommunernas roll i bostadsbyggandet.
Rappor­ten kan laddas ner från ESO (Expertgruppen för ­studier i offentlig ekonomi): eso.expertgrupp.se
I en debattartikel i Svenska Dagbladet (21 april 2017) lägger experterna fram ett antal förslag. Bland annat tycker de att staten ska ålägga alla kommuner att ha en plan för hur hushåll med lägre inkoms­ter lättare ska kunna hitta en bostad i kommunen. Detta ska ingå i kommunernas bostadsförsörjningsprogram. Liknande system finns i flera andra länder.
Blandade bostadsområden
Rapportförfattarna vill också att kommuner måste få bättre möjligheter att styra upplåtelseformer och att skapa blandade bostadsområden. Kommuner ska till exempel kunna ålägga byggherrar att blanda hyresrätt och äganderätt inom ett detalj­planeområde.
Dessutom vill Karlbro och Lind öka möjligheterna att få dispens från olika statliga regler. Om ett bostadsprojekt bedöms viktigt för att bidra till ett breddat bostads­byggande ska det vara möjligt att få dispens från bestämmelser om till exempel strandskydd och riksintressen.
Hela landet
I ett annat forum (Dagens Samhälle 2017-04-21) pläderar Centerpartiet för minskat krångel för att få igång byggandet i hela landet. Centerpartiets bostadspolitiske talesman Ola Johansson skriver om hur färre regleringar, förenklade bygglov och förändrat strandskydd kan få igång bostadsbyggandet i hela landet. ”Så hejdar vi tudelningen mellan stad och landsbygd”, menar han.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.