Den idéburna sektorn som resurs

Region Skåne driver ett unikt samarbete med den idéburna sektorn för att bygga välfärd, trygghet och stimulera socialt företagande.

– Idéburna organisationer bidrar i sin verksamhet till fysiskt och psykiskt välmående, inkludering och nätverksbyggande. Nätverk Social Ekonomi Skåne arbetar för att stärka organisationer i sitt samhällsengagemang, säger Margaretha Pettersson, ordförande i Nätverk Social Ekonomi Skåne.

2010 tecknades en överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne. Inget annat landsting/region har idag något motsvarande. Ett 20-tal regionala organisationer som representerar bredden av den idéburna sektorn har hittills skrivit på överenskommelsen.

De har bland annat bjudits in att delta i framtagandet av det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne. Runt om i Skåne tas just nu initiativ till lokala dialoger mellan kommuner och lokala föreningar. På nio orter har samtalen inletts under det första året efter överenskommelsen.

En annan åtgärd i överenskommelsen handlar om att hitta former för frivilligmedverkan. Ett projekt har utvecklats mellan Region Skåne och Röda Korset i syfte att öka frivilligarbetet vid regionens sjukhus.

– Jag är djupt imponerad av exempelvis Röda Korsets insatser i vården. Människor som frivilligt hjälper till spelar en viktig roll för till exempel patienter utan anhöriga. Det offentliga måste bli bättre på att samverka med frivilligheten. För framtiden är det viktigt att diskutera till exempel former för upphandling och hur vi kan stimulera socialt företagande, säger Birgitta Södertun, regionråd i Region Skåne

– Överenskommelsen har hittills lett till att Skåne har uppmärksammats nationellt och internationellt, vi har exempelvis fått en förfrågan från EU-kommissionen om att bli pilotregion kring socialt företagande. Bara på ett år kan vi se att utvecklingen går åt rätt håll – ett hållbart håll, säger Birgitta Södertun och Margaretha Pettersson samstämmigt.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *