DI: Läs på innan ni GPS-lokaliserar fordon

Allt fler kommuner använder GPS för att lokalisera tjänstefordon, exempelvis inom renhållning och avfall. En utredning genomförd av Datainspektionen visar att det finns stor okunskap om vilka lagar man måste ta hänsyn till.

I Datainspektionens utredning har man inte upptäckt några allvarliga felaktigheter, men hos samtliga inspekterade arbetsgivare har man haft synpunkter.

– Genomgående är att det finns en stor okunskap om att det vanligtvis är personuppgiftslagens regler som gäller, säger Oskar Öhrström som lett granskningarna. Positivt är att vi inte upptäckt så allvarliga brister som vi gjort vid tidigare inspektioner, som exempelvis att GPS-positioneringssystemet används som en form av stämpelklocka för att kontrollera hur länge de anställda arbetar.

Ett genomgående fel är att informationen som arbetsgivare ger till de anställda inte uppfyller lagens krav.
– Ofta informerar man, men informationen är för knapphändig och otydlig.

Granskningen visar att arbetsgivare ofta tror att det räcker att få medgivande från de anställda men så är inte fallet eftersom de anställda ofta befinner sig i en beroendeställning till arbetsgivaren.

– I stället måste arbetsgivare göra en intresseavvägning då nyttan av GPS-positioneringen måste vägas mot de integritetsrisker som tekniken medför, säger Oskar Öhrström.

Datainspektionens granskning visar att en hel del av ansvaret för den bristande kännedomen om reglerna i personuppgiftslagen vilar på företagen som erbjuder tjänster för fordonsspårning.

– Positioneringssystem erbjuds ofta som en färdigpaketerad tjänst som det är svårt för kunden att ändra på i efterhand. Vi har sett exempel på att leverantörerna går ut med felaktig information om hur dessa system kan användas. Många av problemen skulle aldrig uppstå om leverantörerna gick ut med tydlig information till sina kunder, säger Oskar Öhrström.

Datainspektionen har nu tagit fram ett nytt informationsblad om GPS-positionering och fordonsspårning som riktas till såväl arbetsgivare och anställda, som systemutvecklare och leverantörer. Informationsbladet kan hämtas kostnadsfritt på myndighetens webbplats.

Undersökningen omfattade trettio arbetsgivare varav sex organisationer valts ut för en noggrannare på-platsen-inspektion. Fem olika kategorier av arbetsgivare har valts ut: ett bevakningsföretag, en installationsfirma, ett företag som arbetar med renhållning och avfallshantering, en tidningsdistributör och två kommuner som använder eller anlitar fordon för renhållning och avfallsåtervinning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *