Digitala bilder ersätter mikroskopet

Region Skåne har genomfört en upphandling för att garantera säker och snabb diagnostik i sjukvården. Den traditionella diagnostiken i mikroskop ersätts till stor del av digitala bilder.

Idag finns inom Labmedicin Skåne patologilaboratorier i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö som tillsammans årligen producerar cirka 400 000 objektglas med preparerat provmaterial. Objektglasen levereras fysiskt till laboratoriets läkare, patologerna, för granskning i mikroskop. Patologen dikterar svar som skrivs in i labdatasystemet. Vem som har vilket objektglas och hur många objektglas som finns hos respektive patologi är svårt att följa.

Med den nya tekniken ska inskannade bilder av objektsglas från de fyra laboratorierna överföras till en central bildbank och därefter i ett kontinuerligt flöde dirigeras dit granskningskapacitet finns. På så sätt undviks flaskhalsar och samtidigt kan både patologer och övriga medarbetare vid laboratorierna följa provflödet, från det att provet kommer in till laboratoriet till dess svar skickas till beställaren.

Dessutom löser den nya tekniken providentiteten på ett patientsäkert sätt och även lagringsbehovet eftersom långtidslagrade bilder enkelt blir tillgängliga för eftergranskning eller annan aktivitet. Bildbanken beräknas bli en av de största i Norra Europa.

Enorm kunskapsbank
En växande del av Klinisk patologis verksamhet är att ge prognostiskt och behandlingsprediktivt underlag och därmed säkerställa en till varje patient maximalt anpassad behandling. Detta är inte minst viktigt inom området cancersjukdomar där det enorma biologiska kunskapsinhämtandet under de senaste drygt 20 åren nu ger effekt i form av ökad överlevnad vad gäller många cancerformer.

Region Skåne har upphandlat den nya lösningen från Software Point, och installation av systemet startar under hösten och beräknas vara fullt i bruk under våren 2012.

– Detta är fantastisk spännande och jag ser det som en stor utmaning att leda Klinisk patologi in i en helt ny digital värld som möjliggör en ökad kvalitet och patientsäkerhet, med ett mer effektivt utnyttjande av den specialistkunskap som våra patologer besitter, säger Lena Luts, verksamhetschef för Klinisk patologi i Skåne.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *