Digitalisering i balans mellan nytta och risk

Digitaliseringen handlar om att hitta balansen mellan nytta och risk – och det är en politisk fråga, inte juridisk. Det menar Patrik Sundström, digitaliseringschef vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med honom per telefon. På frågan om det blir nödvändigt att tumma på den personliga integriteten för att snabba på digitaliseringen, så svarar Patrik Sundström att frågeställningen kring säkerheten och skyddet av personuppgifter i högsta grad finns med i regeringens och SKR:s gemensamma arbete kring digitaliseringen.

Fördjupad dialog
– Om Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering så behöver vi även vara bäst på att hantera dess risker. Ett högt förtroende är en förutsättning för att vi ska nå målet. Därför behövs en fördjupad dialog om balansen mellan behovet av skydd för den personliga integriteten å ena sidan och nyttan av att rädda liv i sjukvården eller rusta våra barn för livet å andra sidan.

Nyligen publicerades en debattartikel signerad Patrik Sundström i Dagens Industri (5 maj 2021). Rubriken var Dödläget kring molnet hindrar välfärdens utveckling.

– Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att både förbättra och effektivisera svensk välfärd. Men det juridiska dödläget kring molntjänster utgör ett betydande hinder. Regeringen måste agera nu för att lösa det, skrev Patrik Sundström i debattartikeln.

Vissa anser att Sverige bör ha en egen molntjänst (statlig eller privat) för att undvika problematiken kring att myndigheter i USA enligt amerikansk lag har rätt att begära ut data och personuppgifter från alla amerikanska molntjänster. Har du och/eller SKR någon uppfattning i den frågan?

– Först och främst, det kan finnas skäl för staten att för sin del ha den typen av statlig intern molntjänst för de statliga myndigheterna – det kan finnas fördelar med det. Men i kommunerna och regionerna, som har ett bredare välfärdsuppdrag och ett behov av ett digitalt utvecklingssprång, ser vi att det kan finnas risker och nackdelar med en statligt ledd lösning.

– En potentiell sådan risk är att vi delvis går miste om några av de saker som marknaden idag kan bidra med på ett väldigt bra sätt. Jag tänker bland annat på storskaligheten och bredden i det funktionella utbudet som marknaden kan erbjuda. De som arbetar med detta i näringslivet håller ett högt tempo. Näringslivet har ofta bättre förutsättningar att ligga i framkant, både vad gäller funktionalitet och skyddsåtgärder.

– Jag vill understryka att det kommunala och regionala välfärdsuppdraget är unikt och komplext. Digitaliseringen är global och erbjuder med sin oändliga skalbarhet och fullständiga gränslöshet, stora möjligheter att utveckla välfärden. Vi vill hitta sätt att dra nytta av det, samtidigt som vi säkrar skyddet för svenskarnas personuppgifter.

Tror du att regeringens mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter ännu kan uppnås?

– Jag tror absolut att målet kan nås, men Sverige har tappat mark jämfört med andra länder, så det kommer inte av sig självt – vi behöver kraftsamla i hela den offentliga sektorn. Därför är det viktigt att regeringen tar tag i molnfrågan. Det handlar också om investeringar, standarder, öppna gränssnitt och ett mer resurseffektivt utbyte inom offentlig sektor. Vi ska kroka arm så att digitaliseringen av offentlig sektor kan nå sin fulla potential. Vi gör nu ett gemensamt arbete för att se hur vi kan skapa samsyn.

– SKR och regeringen tecknade i slutet av förra året en gemensam avsiktsförklaring om att stärka det gemensamma ledarskapet kring digitalisering och e-infrastruktur. Arbetet berör även ansvarsfrågor och kommer förhoppningsvis att manifesteras i en gemensam handlingsplan. Det blir en viktig pusselbit. Vi arbetar intensivt med frågorna – till hösten ser vi mer konkreta resultat, avslutar Patrik Sundström.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *