Direkt effekt – ny rapport ute

Vad gäller egentligen kring direkt effekt och direktivkonform tolkning av de nya upphandlingsdirektiven i avvaktan på det svenska införlivandet av 2014 års upphandlingsdirektiv?
Detta är frågeställningar som debatterats flitigt och där det råder ett antal missuppfattningar. Advokatfirman Kahn Pedersen beslöt sig därför för att sammanställa en rapport kring detta. Nu är rapporten publicerad.
– Tanken med skriftserien är att lite mer djupgående utreda aktuella och mer komplicerade rättsfrågor, som vi märker är av intresse för våra klienter eller samhället i stort, uppger Kristian Pedersen, advokat och partner på Kahn Pedersen.
I rapporten sägs bland annat följande. ”Frågor om icke genomförda direktivs rättsverkningar är komplicerade men de är inte oförklarliga. Unionsrätten verkar inte i ett vakuum ut- an bygger i slutändan på samma legalitetsprinciper som utgör grunden för svensk rätt. En domstol som närmar sig dessa frågor bör därför göra detta på samma sätt som alla andra rättsfrågor och i detta inte blint hänvisa till EU-domstolens praxis utan att först ha försökt förstå de bevekelsegrunder och de rättsakter som ligger bakom EU- domstolens avgöranden.”
Rapporten kan beställas fritt eller läsas som pdf. http://kahnpedersen.se/wp-content/uploads/2016/10/Kahn-Pedersen_rapport_2_2016_web.pdf
Fullständig titel på rapporten är Direkt effekt och direktivkonform tolkning – om rättsläget i avvaktan på den svenska införlivningen av 2014 års upphandlingsdirektiv. (Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie 2016:2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.