DO granskar tio landsting

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en granskning av hur tio landsting över hela Sverige arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Granskningen kommer att pågå över sommaren.

Följande landsting granskas: Stockholm, Västra Götaland, Jönköping, Sörmland, Västerbotten, Halland, Västmanland, Dalarna, Jämtland och Blekinge.

Anledningen till att just landstingen valts ut i granskningen är att DO i år har ett särskilt fokus rätten till sjukvård och bemötande i sjukvården på lika villkor.

– Landstingen är stora arbetsgivare med viktiga samhällsuppdrag. DOs granskning tar sikte på landstingens ansvar som arbetsgivare för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen, säger Emelie Rennerfelt, samordnare för granskningen.

– Förhoppningen är att ett bra förebyggande arbete som arbetsgivare även ska få effekter på hur man bemöter de personer som söker vård inom landstingen.

Alla arbetsgivare måste enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete att förebygga och förhindra diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I DO:s uppdrag ingår att granska detta arbete.

Eftersom det är viktigt att arbetsgivare och fackliga organisationer samverkar i det förebyggande arbetet har DO haft informationsmöten med både förtroendevalda, personalansvariga och fackliga representanter från landstingen om vad granskningen kommer att innebära.

DO begär nu in landstingens jämställdhetsplaner och övriga dokument om hur det förebyggande arbetet bedrivs utifrån diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, enligt vad lagen föreskriver. Om ett landsting har en plan för lika rättigheter och möjligheter, som gäller alla diskrimineringsgrunder kan även den skickas in. Däremot ingår inte landstingens lönekartläggningar i granskningen.

DO kommer också att göra ett arbetsplatsbesök på ett sjukhus i Hallands läns landsting som ett led i att utveckla DOs tillsynsmetoder.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *