Effektivt rättsväsende med IT

Nu ska myndigheterna i rättsväsendet koppla samman sina IT-stöd så att brottmål kan lösas effektivare. Regeringen har avsatt 90 miljoner kronor för detta arbete i budgetpropositionen för 2013.

Förstärkt satsning på ett digitalt och mer effektivt rättsväsende

Regeringen har i dag fattat beslut om att förstärka satsningen på ett digitalt och mer effektivt rättsväsende.

Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag att utveckla verksamheterna genom att ytterligare samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen.

Uppdraget innebär att myndigheterna kopplar ihop sina it-stöd så att information kan utbytas elektroniskt. Syftet är att få till ett digitalt och mer effektivt rättsväsende med förhoppningen att fler brott klaras upp och väntetiderna kortas.

Genom uppdraget skapas också statistikunderlag som Brottsförebyggande rådet använder för analys och uppföljning inom hela rättskedjan. Regeringen har avsatt 90 miljoner kronor för arbetet i budgetpropositionen för 2013.

Hur bedrivs arbetet?
Arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning är ett omfattande utvecklings- och anpassningsarbete som inkluderar många aktörer. För arbetet har inrättats ett särskilt råd, Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning, som består av Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket. Sedan 2009 är expeditionschefen i justitiedepartementet ordförande i rådet.

Hur långt har arbetet kommit?
Arbetet bedrivs i etapper. I en första etapp har arbetet koncentrerats till Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet. Arbetet med etappen innebär att det införs ett elektroniskt informationsflöde mellan de myndigheter i brottmålsprocessen som hanterar de största ärendemängderna. Genomförandet av etappen sker succesivt och beräknas vara avslutat vid halvårsskiftet 2013.

Fortsatt arbete
Justitiedepartementet samordnar arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning. Myndigheterna har dock själva ansvar för att genomföra sina respektive delar av gemensamt beslutade åtgärder. Utgångspunkten är att myndigheterna ska finansiera arbetet inom befintliga ramar. De 90 miljoner kronor som regeringen nu har avsatt för arbetet blir ett tillskott.

En andra etapp av arbetet påbörjas nu för att ytterligare samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen. Arbetet utvidgas till att avse samtliga brottsutredande myndigheter då även Tullverket och Kustbevakningen kopplas på. Vidare kommer arbetet med den andra etappen att omfatta fler delar av brottmålsprocessen.

Källa: Justitiedepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *