Elva miljoner kronor ska ge vård på lika villkor

Nu satsar regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting på att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård i projektet Vård på lika villkor. För satsningen har regeringen avsatt totalt 11 miljoner kronor.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om ett pilotprojekt för att öka jämlikheten inom första linjens vård.

– Ett viktigt initiativ eftersom alla inte får del av vården på ett likvärdigt sätt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Forskningen visar exempelvis att utlandsfödda upplever att tillgängligheten till vården är sämre och det finns ett lägre förtroende för sjukvården hos utlandsfödda än hos svenskfödda.

Överenskommelsen innebär att SKL ska driva ett treårigt projekt med cirka tio verksamheter inom första linjens vård, exempelvis vårdcentral, mödravård, barnhälsovård, öppen psykiatri etc.

Syftet med projektet är att stödja ett antal verksamheter och i detta arbete testa och utveckla metoder och arbetssätt för en mer jämlik första linjens vård. Lärandeprojektet omfattar alla aspekter av första linjens vård från bemötande, tillgänglighet, behandling, sammanhållna vårdprocesser till ledning och styrning.

Projektet ingår som ett deluppdrag inom SKL:s prioriterade fråga Jämlik hälsa och välfärd.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *