En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår

Näringsdepartementet och Digitaliseringskommissionen redovisar i sitt delbetänkandet en genomgång av internationella index och dess beståndsdelar, samt Sveriges position i dessa internationella jämförelser. Vidare ger de en bild av utvecklingen inom den digitala agendans* samtliga 22 sakområden. Den bilden baseras på ett antal nyckelindikatorer som har valts ut för varje sakområde. De redovisar också resultatet av uppföljningen av de insatser som regeringen presenterade i den digitala agendan.

Inom ramen för genomförandet av den digitala agendan har länsstyrelser, landsting och samverkansorgan inbjudits att ingå ett regionalt signatärskap genom att skriva under en frivillig avsiktsförklaring. Signatärskapet innebär att länen ska verka för att ta fram regionala digitala agendor. Näringsdepartementet och Digitaliseringskommissionen presenterar här en genomgång av hur det arbetet fortskrider.

I delbetänkandet uppmärksammas särskilt ett av den digitala agendans sakområden: Skola och undervisning. De presenterar en fördjupad lägesgenomgång och ett antal förslag som på olika sätt syftar till att öka de digitala inslagen i den svenska grund- och gymnasieskolans undervisning. Parallellt med det här delbetänkandet lanserar de också webbplatsen digitalasverige.se. Där har de samlat alla våra uppgifter om indikatorer, insatser och aktörer på ett lättillgängligt sätt, för att vara öppna med våra data och ge möjlighet för andra att göra kompletterande analyser utifrån deras material.

* It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (dnr 2011/342/ITP).

Ta del av delbetänkandet genom att klicka här.

Källa: Näringsdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *