En tillfällig konjunkturförsvagning under andra kvartalet

Ekonomin stärks successivt, men återhämtningen går trögt. Första halvåret 2014 var svagare än väntat, och den låga inflationen pressar företagens vinstmarginaler. Konsumtionen håller uppe efterfrågan, och under senare delen av året kommer vändningen tydligare.
Det framgår i en uppdatering av Svenskt Näringslivs prognos, där BNP-tillväxten justeras ner marginellt, till 2,2 procent för 2014 och 3,3 procent för 2015.
– Företagens vinstmarginaler föll under förra året. Nu när ekonomin sakta kommer igång borde de öka igen, men eftersom inflationen är så låg ser vi ingen förbättring av vinstmarginalerna i närtid. Företagen har också problem att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens, trots hög arbetslöshet. Det hämmar återhämtningen något och kan bli ett ännu större problem för den ekonomiska utvecklingen på längre sikt, säger Jimmy Boumediene, prognosansvarig på Svenskt Näringsliv.
Svenskt Näringslivs företagarpanel visar på en försvagning av konjunkturen under det andra kvartalet. Den regionala delen av rapporten och Svenskt Näringslivs konjunkturklocka visar att detta hack i återhämtningen har en bred regional spridning.
I takt med att exporten tar fart bedöms dock ekonomin åter bli starkare under senare delen av 2014. Exporten ökar dock inte lika starkt som i tidigare konjunkturåterhämtningar, vilket delvis beror på att svenska exportföretag förlorar marknadsandelar.
Även investeringstillväxten stiger i takt med att omvärldsefterfrågan ökar. Företagen har dock underinvesterat under en längre period och även i slutet av prognosperioden är investeringarna låga i förhållande till BNP. Detta får konsekvenser för produktivitetstillväxten och återhämtningen drivs till större del än normalt av en ökning i antalet arbetade timmar.
Ekonomin drivs under prognosperioden främst av hushållens konsumtion som är fortsatt stark, bland annat till följd av skattesänkningar och låga räntor. Den svaga inflationsutvecklingen bidrar ytterligare till att öka hushållens köpkraft och därmed konsumtionen.
Svenskt Näringslivs konjunkturprognos publiceras fyra gånger per år, i form av två rapporter och två uppdateringar däremellan.
Läs hela den uppdaterade prognosen på www.svensktnaringsliv.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *