Eskilstuna erkänner och betalar

Eskilstuna kommun döms att betala 225 000 kronor i upphandlingsböter.
– Vi inser att vi har gjort fel och kommer att betala, säger kommunikationsdirektör i Eskilstuna kommun Eva Norberg till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Det är Förvaltningsrätten i Linköping som bifallit Konkurrensverkets begäran om att Eskilstuna kommun ska betala upphandlingsskadeavgift/-böter med det angivna beloppet.
Kommunen har utan att annonsera upphandlingen i förväg gett det delvis kommunalt ägda bolaget EMAB i uppdrag att arrangera två festivaler. Därmed bröt Eskilstuna kommun mot lagen om offentlig upphandling (LOU) eftersom inga andra potentiella arrangörer fick en möjlighet att lämna anbud, skriver Konkurrensverket på sin webbplats.
Enligt Konkurrensverkets uppfattning ska sådana avtal som kommunen ingått med EMAB annonseras enligt LOU och därför är avtalet en otillåten direktupphandling. Kontraktsvärdet var på tre miljoner kronor.
– Vi inser att vi har gjort fel och kommer att betala, säger kommunikationsdirektör Eva Norberg till OFFENTLIGA AFFÄRER. Hon tillägger att anledningen till att man lät EMAB få uppdraget var att man då ansåg att det låg inom ramen för det befintliga avtalet.
Upphandlingschefen i Eskilstuna kommun, Björn-Åke Bergström, tycker att en upphandling borde ha gjorts, säger han till OFFENTLIGA AFFÄRER.
– Beslutet att köpa direkt från EMAB fattades av ledningen själv och min syn på det utifrån min dåvarande upphandlingschefsroll är såklart att det då gjordes en felaktig bedömning och att en upphandling borde ha genomförts.
OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av domen och där framgår att Eskilstuna kommun bland annat invände att man haft rätt att ge uppdraget direkt till EMAB utan någon konkurrensutsättning eftersom bolaget delvis ägs av kommunen. Vidare hänvisade kommunen till det så kallade basavtal som man tidigare ingått med EMAB och hävdade att festivalarrangemang ingick i detta avtal.
EMAB är ett bolag som har i uppdrag att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna. Bolaget driver Eskilstuna turistbyrå och Eskilstuna Convention Bureau samt ansvarar för den operativa delen av varumärket Eskilstuna. EMAB ägs till 40 procent av Kommunen och till 60 procent av näringslivet.
Enligt Kommunen har såväl tilldelningen av uppdragen som tecknandet av tilläggsavtalet skett inom ramen för det basavtal som Kommunen har med EMAB sedan år 2010. Av denna anledning har festivalavtalet inte föregåtts av någon annonsering. Kommunen anser sig också vara civilrättsligt bunden av basavtalet med EMAB.
Kommunen har vidare uppgett att, alltsedan EMAB:s bildande, bedömningen gjorts att vare sig tidigare eller nuvarande avtal mellan Kommunen och EMAB omfattas av upphandlingslagstiftningen. Enligt Kommunens uppfattning kan såväl kontroll- som verksamhetskriteriet anses vara uppfyllt, varför något upphandlingsförfarande inte tillämpades innan festivalavtalet ingicks.
Konkurrensverket delar inte Kommunens inställning utan anser att det i målet aktuella avtalet skulle ha upphandlats i konkurrens, vilket bl.a. medför en annonseringsplikt.
Kommunen har i yttrande till rätten anmärkt att det inte är sannolikt att någon annan leverantör hade varit intresserad av att genomföra arrangemangen eftersom dessa inte var avsedda att gå med vinst. Konkurrensverket genmäler på denna punkt, dels att Kommunens antagande är rent spekulativt, dels att detta ändå inte i sig kan motivera ett icke-annonserat förfarande ”eftersom de enda undantag från annonseringsskyldigheten som är tillåtna är de som uttryckligt och uttömmande anges i upphandlingsdirektiven.”

0 thoughts on “Eskilstuna erkänner och betalar

  1. Hur stor del av bolaget äger kommunen? Mindre än 50% hoppas jag annars så är risken at det är många fall som ska till KKV!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *