Unikt samarbete över kommungränsen

Det är ingen tillfällighet att ekonomichefen i både Töreboda och Gullspångs kommun heter Christina Olsson – det är nämligen en och samma person.

Töreboda och Gullspång är två små kommuner som sedan flera år har ett nära samarbete inom ett antal verksamhetsområden, däribland lönehantering, IT-drift, kommunteknik, och numera även ett gemensamt ekonomikontor. Samverkan organiseras genom att en nämnd bildas, där representanter från de båda kommunernas politiska ledning medverkar.

En sammanslagning av administrativa verksamheter ger snabbt kostnadsfördelar. Att lägga upp ytterligare ett par konton i ekonomisystemet kostar marginellt mer och innebär ingen större arbetsbörda. Dessutom kunde man samla kompetensen.

– Vi stod i en situation där vi saknade kunnig redovisningspersonal i Töreboda kommun medan det fanns i Gullspång. De å sin sida behövde en ekonomichef, och den kompetensen hade vi i Töreboda, berättar Christina Olsson, ekonomichef i Töreboda och Gullspång kommuner.

De är unika i landet med att ha ett gemensamt ekonomikontor för två kommuner. Christina Olsson är något förvånad över att inte fler kommuner har prövat samarbete.

– Flera kommuner i landet har valt att administrera löner gemensamt över kommungränsen, men ingen har etablerat gemensamt ekonomikontor, konstaterar hon.

Från förvaltning till konsult
Ekonomikontoret finns i Töreboda kommun och består av fem ekonomer samt en ekonomiassistent. Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning.

– Vi har fått se över våra arbetsrutiner och processer och skapa gemensamma mallar, principer och tidplaner. På så sätt skapas effektiviseringen. Det är ett krävande arbete men vi har fått till det bra nu, tycker jag.

Tidigare satt ekonomerna ute i förvaltningen och idag har uppgifterna blivit av en mer övergripande karaktär.

– Nu arbetar vi mer som interna konsulter gentemot båda kommuner. Den största skillnaden är att vi har två uppdragsgivare, det krävs lite mer av vår planering.

Stora vinster
Framförallt är det lönsamt att sköta de löpande, rutinmässiga arbetsuppgifterna i samverkan. Andra arbetsuppgifter ter sig mer utmanande, som till exempel budgetarbetet. Christina Olsson har i uppdrag att utöva den ekonomiska styrningen, och det är inte alltid målen överensstämmer kommunerna emellan.

– Med två kommuner och två politiska styrelser måste vi driva budgetprocessen i vardera kommunen. Men genom att inrätta gemensamma mallar, tidplaner och arbetsmetoder finns det ändå vissa fördelar – vi delar med oss av våra erfarenheter och tar de goda exemplen, menar hon.

Färre kommuner i Sverige?
Med ett så omfattande samarbete mellan förvaltningarna, varför bildar man inte en enda kommun?
– Ja, det är en bra fråga men beslutet är politiskt.

Om Töreboda och Gullspång skulle gå samman och bilda en kommun, så skulle det fortfarande vara en relativt liten kommun i landet, tillsammans bor där knappt 15 000 invånare, och ett omfattande samarbete bedrivs redan idag med en tredje kommun, Mariestad.

De senaste åren har det pratats mycket om att minska antalet landsting i Sverige, men det skrivs inte lika mycket om motsvarande tankar på kommunsidan. Christina Olsson tror att det behövs en uttrycklig önskan uppifrån, ifrån staten, för att en sådan utveckling ska ta fart.

– Om regeringen skulle uttrycka sig positivt till ett ökat samarbete mellan kommunerna, då tror jag att det skulle hända saker.

Planera för kommunikation
Christina Olsson tycker definitivt att fler kommuner borde testa ekonomisamarbete över gränserna, framförallt med de löpande ekonomiadministrativa uppgifterna. Vinsterna är stora och lättköpta. På uppmaningen att ge några råd till andra kommuner som eventuellt har liknande planer tar Christina Olsson upp en viktig fråga.

– I så fall måste jag nog påpeka vikten av kommunikation. Om det någon gång haltar så beror det nästan alltid på att vi missat att ge information i något skede. Planera även för att kommunicera ert arbete, säger Christina Olsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *