EU vill modernisera offentlig upphandling

EU-kommissionen har idag publicerat sina förslag på reformer av upphandlingsdirektivet. Michel Barnier, kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, menar att ”reformen är nödvändig, långtgående och realistisk.

EU-kommissionen meddelade idag att det kommer att göras en översyn av direktiven om offentlig upphandling. Översynen ingår i det övergripande program som ska leda till en grundlig modernisering av den offentliga upphandlingen inom unionen. Programmet innehåller också ett direktiv om koncessioner som hittills bara delvis reglerats på unionsnivå. Koncessioner är tillräckligt specifika till sin natur för att motivera en egen rättsakt som naturligtvis följer den allmänna reformens logik.

Reformen av lagstiftningen om offentlig upphandling är en av de tolv prioriterade åtgärderna i inremarknadsakten som antogs i april 2011. I och med de nuvarande budgetbegränsningarna har en effektiv offentlig upphandling blivit en prioritering för alla medlemsstater. Därför krävs det flexibla och användarvänliga verktyg som underlättar en öppen och konkurrensutsatt kontraktstilldelning för myndigheter och leverantörer i Europa, så att köpen ger valuta för pengarna.

Michel Barnier, kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, menar att ”reformen är nödvändig, långtgående och realistisk.

– De nuvarande direktiven har visat sig fungera, men de måste följa med sin tid. Jag skulle vilja göra direktiven om offentlig upphandling enklare och effektivare, och se till att de underlättar för dem som arbetar med offentlig upphandling varje dag. Förslaget till direktiv om koncessioner representerar i sig fullbordandet av den inre marknaden för offentlig upphandling och kommer, som jag hoppas, att leda till väsentliga effektivitetsvinster i de offentliga utgifterna och bidra till den ekonomiska tillväxten under kommande år, säger Michel Barnier i ett pressmeddelande.

Nästa steg
Kommissionens förslag övergår nu till ministerrådet (medlemsstaterna) och Europaparlamentet för förhandling och antagande. Om de antas enligt tidplan i slutet av 2012 kommer direktiven genomföras av medlemsstaterna senast den 30 juni 2014.

Syftet med den föreslagna reformen är att modernisera de nuvarande instrumenten och verktygen i grunden.

1. Det första målet är att förenkla regler och förfaranden och att göra dem flexiblare. Därför föreslår kommissionen följande.

Att öka förhandlingsmöjligheterna, vilket innebär att de upphandlande myndigheterna kan förvärva varor och tjänster som bättre svarar mot deras behov och till bästa pris.

Att utvidga den elektroniska kommunikationen inom offentlig upphandling för att på medellång sikt helt övergå till detta kommunikationsmedel, eftersom det är grundläggande för förenklingen av den offentliga upphandlingen.

Att drastiskt minska den administrativa bördan, bland annat den dokumentation som krävs av de ekonomiska aktörerna som kommer att få det lättare att utföra sina uppgifter.

2. Öka de små och medelstora företagens möjligheter att delta i offentlig upphandling: Genom minskad byråkrati och starka incitament till uppdelning av kontrakt och till begränsning av kraven på finansiell kapacitet vill man göra det lättare för dessa företag att lämna anbud.

3. Samtidigt avser den föreslagna reformen att göra den offentliga upphandlingen mer kvalitetsinriktad, genom att sociala och miljömässiga kriterier som t.ex. livscykelkostnader eller integrering av utsatta och mindre gynnade personer får en mer framträdande roll i upphandlingen. På så sätt bidrar reformen också till att Europa 2020-strategins mål uppfylls.

4. Reformen omfattar också följande:

Förbättring av de garantier som ska motverka intressekonflikter, favoritism och korruption, i syfte att garantera förfarandenas integritet med tanke på de ekonomiska riskerna.

Medlemsstaternas utseende av en särskild nationell myndighet med ansvar för övervakning, genomförande och kontroll av offentlig upphandling för att garantera bättre tillämpning av reglerna på ute på fältet.

Direktivet om koncessioner
Förslaget till direktiv om koncessioner täcker partnerskapsavtalen mellan en i allmänhet offentlig enhet och ett oftast privat företag, där företaget tar på sig verksamhetsrisken för underhåll och utbyggnad av infrastruktur (hamnar, vattendistribution, parkeringar, avgiftsbelagda vägar osv.) eller för tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (energi, hälsa, distribution och rening av vatten, bortskaffande av sopor osv.).

Direktivet kompletterar EU:s ordning för offentlig upphandling och avsikten är att det även ska omfatta tjänstekoncessioner, som är de enda som idag inte omfattas av sekundärrättsliga bestämmelser. Syftet med de föreslagna reglerna är att inrätta en tydlig rättslig ram som garanterar den rättsliga säkerhet som de offentliga myndigheterna behöver för att utföra sitt uppdrag. Reglerna ska ge reellt tillträde till koncessionsmarknaden för alla företag i EU, även små och medelstora företag, och kan därmed bidra till att främja de offentligprivata partnerskapen, ett område där koncessionskontrakt är ett viktigt verktyg.

Kommissionen föreslår därför att det ska vara obligatoriskt att publicera koncessioner i EU:s officiella tidning. Den föreslår också att de upphandlande myndigheternas skyldigheter när det gäller valet av urvals- och tilldelningskriterier anges tydligare, att vissa basgarantier måste respekteras under tilldelningsförfarandet och att förmånerna enligt direktivet om offentlig upphandling ska omfatta alla som ansöker om att erhålla koncession. Vissa förtydliganden av lagstiftningen förslås också, t.ex. när det gäller ändring av pågående koncessioner.

De planerade bestämmelserna innebär inga överdrivna administrativa kostnader och kommer endast att tillämpas på stora koncessioner av stort gränsöverskridande intresse.

Källa: EU-kommissionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *