Expansiv budget presenterad

I budgetpropositionen för 2018, lämnad till riksdagen den 20 september, föreslås reformer på över 40 miljarder kronor, samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. Analytiker varnar för en överhettad ekonomi.
Sammantaget innebär satsningarna att regeringen under mandatperioden förstärkt välfärden med mer än 35 miljarder kronor 2018. Regeringen föreslår även att barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden per barn och år, liksom att skatteklyftan mellan pension och lön ska avskaffas stegvis 2018 till 2020.
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna (S och MP) och Vänsterpartiet. Kritiken är skarp från oppositionen. Johan Forssell, Moderaternas talesperson i frågor om migration, sjukförsäkring, familjepolitik och pensioner, kommenterar i SvD: ”Regeringen satsar stort på höjda bidrag. Men var finns de modiga reformerna för minskat utanförskap och bättre integration?”

Riskerar överhettning
Analytiker som tidningen Privata Affärer pratat med använder begreppet ”överhettning” med anledning av budgeten. Anna Breman och Cathrine Danin på Swedbank skriver i en analys att regeringen presenterade en ljus bild av svensk ekonomi men att det finns ”risk för överhettning om inte räntehöjningar tidigareläggs”. Bengt Roström på Nordea menar att regeringen presenterat ”ett av de mest expansiva budgetförslagen någonsin”.

”Stark svensk ekonomi”
Finansminister Magdalena Andersson har naturligtvis en annan syn på saken:
– Sverige och svensk ekonomi är i en styrkeposition. Underskott har vänts till stora överskott. Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten. Det gemensamma samhällsbygget ska framtidssäkras. Så skapas framtidstro, hopp och trygghet, säger finansministern på regeringens sajt.

Trygghet och säkerhet
Ett område som det varit mycket debatt kring är säkerhet och trygghet, inte minst mot bakgrund av ofta förekommande skjutningar, organiserad brottslighet, vapensmuggling och narkotikahandel, som bl.a. finansierar terrorism. Regeringen föreslår därför tillskott till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, samt till SOS Alarm och Kriminalvården. ”Hedersvåldet ska bekämpas”, säger man också. Dessutom föreslås en förstärkning av totalförsvarets förmåga samt det största tillskottet på över ett decennium till Tullverket för att stoppa illegal handel med narkotika och vapen.

”Stark ekonomi”
Enligt regeringen fortsätter Sveriges ekonomi att ”utvecklas starkt och har en av de högsta tillväxttakterna i Europa”. Sysselsättningsgraden stiger och är nu ”den högsta på 25 år och den högsta som någonsin uppmätts i EU”, enligt regeringen. Arbetslösheten minskar och fortsätter att göra så även nästa år, spår man. År 2018 beräknas arbetslösheten ligga under sex procent.

Överskott i finanserna
Regeringen menar vidare att de offentliga finanserna är starka och har visat överskott alla år sedan regeringen tillträdde ”samtidigt som vi har gjort angelägna investeringar i välfärden.”
Finansministern pekar också på att statsskulden har minskat och är som andel av BNP tillbaka på samma nivå som 1977. ”De offentliga finanserna väntas fortsätta att visa överskott de kommande åren. För 2018 beräknas överskottet bli 0,9 procent av BNP, för att sedan stiga fram till 2020”, heter det.

Utbildningsplikt
Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. ”Över 200 000 fler har ett arbete att gå till sen regeringen tillträdde, men mer behöver göras”, skriver regeringen och pekar särskilt ut de som inte gått ut gymnasieskolan eller är födda utanför Europa. Man föreslår därför sammanslagning och förenklingar av anställningsstöd och särskilda insatser för att nyanlända ska komma i arbete, till exempel en utbildningsplikt.
Regeringen lägger också fram ett flertal reformer för att stimulera små och växande företag. Och arbetet fortsätter för att hela landet ska växa med åtgärder som rör tågtrafik, vägunderhåll och kollektivtrafik, men även med insatser för att säkra den statliga närvaron i hela landet.

Jämlik kunskapsskola
För att elever ska lära sig mer måste ojämlikheten i skolsystemet brytas. ”Alla skolor ska vara bra skolor”, lovar regeringen som säger sig ha investerat mer än 11 miljarder kronor på en mer jämlik kunskapsskola 2017. ”Sedan regeringen tillträdde har 20 000 fler anställts i skolan”, heter det, med tillägget: ”Men för att regeringens mål om en jämlik kunskapsskola ska nås krävs mer.” Regeringen föreslår därför en miljardsatsning för att minska skolklyftorna. Regeringen fortsätter även att arbeta för tidiga insatser och för att göra läraryrket mer attraktivt. Dessutom föreslås förlängd skolplikt.

Fossilfritt välfärdsland
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Man förstärker klimat- och miljöarbetet ytterligare med satsningar på rent hav, skydd av dricksvatten och levande och giftfri stadsmiljö samt satsningar för att främja fossilfria resor och transporter. Regeringen föreslår också att Klimatklivet förstärks samtidigt som ett Industrikliv införs, dvs. ett stöd till innovativa projekt och ny teknik för att minska utsläpp av växthusgaser.

Välfärden ska stärkas
Sverige ska vara ett ledande välfärdsland, vill regeringen. ”Alla ska bidra och alla ska få ta del av det växande välståndet”, säger man. I den presenterade budgeten fortsätter arbetet och regeringen aviserar en ytterligare höjning av det generella statsbidraget till kommuner och landsting 2019. Förutom de generella bidragen föreslår regeringen ökade riktade bidrag till landstingen för att bland annat korta köerna och förbättra samordningen samt personalsituationen.
Förlossningsvården tillförs en miljard kronor nästa år, något som Vänsterpartiet tar åt sig äran av. Satsningar görs på psykiatri och primärvård. Totalt stärks vården med ca 5,5 miljarder nästa år. Det är ”den största sjukvårdssatsningen i modern tid”, enligt S-MP.

Kvinnor gynnas
”Denna proposition bedöms i genomsnitt öka inkomsten i alla inkomstgrupper”, påstår regeringen och menar att reformerna bedöms få störst effekt i grupperna med lägst inkomst. ”Dessutom gynnas kvinnor i större utsträckning än män”, hävdar regeringen.
Källor: Regeringen, SvD, DN, DI, Privata Affärer.
Inköpsrådet presenterar ”upphandlingsnyheterna” i budgeten. Klicka på länken för att läsa: https://inkopsradet.se/statistik/upphandlingsnyheterna-i-budgeten/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *