Expertpanelen svarar om köp från egna bolag

Nyligen presenterades den statliga utredningen om myndigheters köp från egna bolag. Vi frågar vår expertpanel hur de ser på frågan.

Den 15 juli 2010 infördes ett undantag i lagstiftningen som anger att statliga myndigheter, kommuner och landsting i vissa fall inte behöver tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp från egna bolag. Undantaget är tillfälligt och en utredning har fått i uppdrag att lämna förslag till en eventuellt permanent lösning.

Anser du att detta undantag behövs så att myndigheter kan köpa tjänster från helägda bolag utan föregående offentlig upphandling?

– Det är en komplex fråga och därför bra att det görs en ordentlig utredning av effekterna, innan beslut fattas. Men jag är tveksam till ett permanent undantag. Rent allmänt så tycker jag att upphandling är ett bra sätt att löpande pröva bolagens utvecklingskraft och förmåga till behovsanpassning. I en fungerande marknad med sund konkurrens, är kunden vinnare. Det genom att i upphandling, i konkurrens, få tillgång till rätt vara eller tjänst till rätt villkor.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

– Undantaget är bra, eftersom det därmed klarläggs att köp får göras förutsatt att verksamhets- och kontrollkriterierna är uppfyllda. Motiveringen till ställningstagandet är att myndigheter genom åren har gjort olika tolkningar gällande när köp från eget bolag kan ske utan föregående konkurrensutsättning/upphandling.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun

– Ja. Undantaget bör bli permanent (jfr OFUKI-utredningen, SOU 2011:43). Man bör kunna avropa varor, tjänster, m.m. från kontrollerade organ, oavsett organisations­formen. I annat fall missgynnas bolagsformen jämfört med verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. EU-domstolens praxis (Teckal, m.fl.) erkänner att det finns ett legitimt behov av att utan föregående upphandling köpa från kontrollerade bolag, etc. (jfr LUF:s regler om köp från anknutna företag/samriskföretag).
Hugo Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl

– Definitivt ja, absurt om man inom en koncern skulle tvingas att tillämpa LOU om det inte behövs, i de fall då de efterfrågade behoven kan tillgodoses inom koncernen på ett naturligt sätt. Varför springa över ån efter vatten.
Magnus Nordkvist, Inköpssamordnare Lindesbergs kommun

Ska bolaget även tillåtas att sälja sina tjänster till beställare utöver ägaren, till exempel till andra offentliga eller privata kunder?

– Jag tror att det finns risk för snedvriden konkurrens när offentliga bolag konkurrerar med privata. Därför tycker jag att man ska gå varsamt fram med att sälja sina tjänster utanför ägarsfären.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

– Om bolagets syfte är att verka för sin ägare och därmed ovan nämnda Teckal-kriterier uppfyllas, så kan bolaget likställas med en förvaltning. Om omsättningen till externa kunder inte avser en ringa del kan det innebära att verksamhetskriteriet inte uppfylls. Därmed klassas köp från eget bolag som otillåtna direktköp. Det är svårt att förena Teckal med extern försäljning. Gällande ett offentligt ägt bolags försäljning bör även reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet beaktas.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun

– Nej, inte annat än i begränsad omfattning. Syftet med undantaget är att det ska vara möjligt för det offentliga att organisera sig i olika former, utan att det upphandlingsrättsliga utfallet påverkas. Om leverantören säljer till även andra än den offentliga ägaren, är det inte längre fråga om ett val av organisation, och då bör inte heller ägaren kunna åberopa undantaget. Detta framgår även av verksamhetskriteriet i Teckal-praxis (jfr den s.k. 80/20-regeln i LUF).
Hugo Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl

– Nej, givetvis bortsett från offentliga bostadsbolag och energibolag.
Magnus Nordkvist, Inköpssamordnare Lindesbergs kommun

Svenskt Näringsliv är rädda att undantaget kan leda till att det startas fler offentligtägda bolag för att på så sätt slippa upphandla. Tror du att det kan bli en effekt?

– Visst kan det vara lockande att slippa en omständlig upphandlingsprocess, med osäkerhet om vem som ska leverera och till vilka villkor. Men, det finns säkert andra och tror jag ännu viktigare orsaker till bolagisering av verksamheter. Det skulle vara intressant att få veta mer om det.
Roland Pettersson, Upphandlingskonsult i Sverige AB

– Nej det borde inte bli en effekt (se svaren under frågorna 1 och 2).
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun

– Nej. Alternativet är att inte bolagisera och fortsätta att bedriva verksamheten i egen förvaltning – någon upphandling av kontrakten skulle ändå inte ske. In house-undantaget ställer vidare höga krav på bl.a. kontroll, innebärande att det blir svårt att bolagisera enbart i syfte att ”slippa upphandlingar”. Till sist är det flera faktorer än upphandlingsreglerna som avgör hur det offentliga väljer att organisera sig.
Hugo Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl

– Generellt har jag svårt att tro det.
Magnus Nordkvist, Inköpssamordnare Lindesbergs kommun

 

Läs mer om utredningen som presenterades under våren.

Undantag vid köp från egna bolag (2011-05-30)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *